Anslag för värdefull natur

Granskad: ‎den ‎25‎ ‎mars‎ ‎2024

Den största andelen av anslaget skydd av värdefull natur går till att ersätta markägare när nya naturreservat bildas.

Skyddad natur innebär att värdefull natur bevaras och görs tillgänglig för upplevelser i natur- och kulturlandskap – nu och i framtiden. Idag finns över 5000 naturreservat, 30 nationalparker och över 4000 Natura 2000-områden i Sverige. Många Natura 2000-områden är också naturreservat eller nationalparker.

Anslag 1:14 skydd av värdefull natur

Det totala anslaget för skydd av värdefull natur som Naturvårdsverket disponerar uppgår år 2024 till knappt 1 645 miljoner kronor. 

Knappt 84 procent av anslaget går till markersättningar. Naturvårdsverket ersätter markägare när de avstår skogsbruk eller annan markanvändning som påverkar områdets marknadsvärde i skyddad natur eller när de säljer marken till staten. Kringkostnader är bland annat värdering av marken, förhandlingar mellan markägaren och staten samt IT-stödsystem.

Naturvårdsverket fördelar också bidrag till länsstyrelsernas arbete. Där ingår bland annat att besluta om naturreservat och göra inventeringar. Även kommuner som bildar naturreservat får bidrag från Naturvårdsverket.

Fördelning per område, anslag 1:14

   Logotyp, EU

   Anslag 1:3 åtgärder för värdefull natur

   Naturum, friluftslivsarbete, grön infrastruktur, statliga ledsystemet, åtgärder för hotade arter, skötsel av naturreservat och nationalparker ingår i anslaget åtgärder för värdefull natur.

   Varje år i januari fördelar Naturvårdsverket till länsstyrelserna, Föreningen Laponiatjuottjudus och Stiftelsen Tyrestaskogen medel från anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur. Naturvårdsverket fördelar medel till dem enligt överenskomna fördelningsmodeller. Medel används exempelvis för skötseln av skyddad natur där bidraget varierar med antalet skyddade områden och behovet av skötsel i varje län.

   Det totala anslaget som Naturvårdsverket disponerar omfattar 1 147 miljoner kronor. Utöver det disponerar länsstyrelserna själva 65 miljoner kronor. Det är totalt sett en ökning med cirka 7 procent från 2023. En betydande del av årets anslag, 470 miljoner kronor är avsett för särskilda satsningar. Bland satsningarna 2024 märks bland annat restaurering och anläggning av våtmarker samt återvätning av torvmarker, arbete med vandringsleder och bekämpning av invasiva främmande arter. Beloppen nedan anger besluten som fördelas ut under året.

   Fördelning per område, anslag 1:3

     Fördelning per mottagare

     Länsstyrelse Belopp
     Länsstyrelsen i Stockholms län 35 176 000
     Länsstyrelsen i Uppsala län 30 945 000
     Länsstyrelsen i Södermanlands län 29 268 000
     Länsstyrelsen i Östergötlands län 38 531 000
     Länsstyrelsen i Jönköpings län 29 972 000
     Länsstyrelsen i Kronobergs län 20 310 000
     Länsstyrelsen i Kalmar län 50 711 500
     Länsstyrelsen i Gotlands län 42 883 000
     Länsstyrelsen i Blekinge län 25 361 000
     Länsstyrelsen i Skåne län 62 230 500
     Länsstyrelsen i Hallands län 30 987 000
     Länsstyrelsen i Västra Götalands län 88 320 500
     Länsstyrelsen i Värmlands län 29 545 000
     Länsstyrelsen i Örebro län 31 989 000
     Länsstyrelsen i Västmanlands län 21 965 000
     Länsstyrelsen i Dalarnas län 37 350 000
     Länsstyrelsen i Gävleborgs län 28 017 000
     Länsstyrelsen i Västernorrlands län 22 826 000
     Länsstyrelsen i Jämtlands län 47 802 000
     Länsstyrelsen i Västerbottens län 42 158 000
     Länsstyrelsen i Norrbottens län 51 505 000
     Föreningen Laponiatjuottjudus 7 486 000
     Stiftelsen Tyrestaskogen 7 552 000
     Totalsumma 812 892 500