Miljöövervakningens programområde Skog

Granskad: ‎den ‎7‎ ‎augusti‎ ‎2023

Programområde Skog följer tillståndet i skogen med undantag för fjällbjörkskogen. Bland annat kartläggs markkemi och vegetation inom ett stort antal provytor.

Delprogrammet Markinventeringen (MI) lämnar underlag till indikatorbaserad uppföljning av miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning.

Det utgör också underlag för rapportering av skogsmarkens kolförråd till Klimatkonventionen och för beräkningar av kritisk belastning av svensk skogsmark, vilka efterfrågas av Luftkonventionen (LRTAP). Även data från delprogrammet Integrerad övervakning rapporteras till LRTAP, och utgör också en svensk del av den ekosystemövervakning som föreskrivs av EU:s nya takdirektiv.

Samordning

Omfattande miljöövervakning av skog bedrivs också av SLU (Riksskogstaxeringen) samt av Skogsstyrelsen.

Markinventeringen har nära operativt samarbete med Riksskogstaxeringen, RT, under den gemensamma beteckningen Riksinventeringen av skog – RIS.

Utvärdering

Programmet reviderades övergripande senast 1999, som en del av revisionen av hela miljöövervakningen. En internationell utvärdering av delprogrammen Markinventeringen och Integrerad miljöövervakning genomfördes 2002. Delprogrammen Smågnagarövervakning och Metallhalten i älg granskades i samband med översynen av miljögiftsövervakningen 2006.

Referensgrupp

Referensgrupper finns för delprogrammen Markinventering och för Integrerad övervakning. 

Delprogram

Integrerad miljöövervakning

Inom den integrerade övervakningen görs omfattande mätningar av miljötillstånd och omsättning av olika ämnen inom fyra små avrinningsområden.

Tonvikten ligger på effekter av långtransporterade luftföroreningar. Övervakningen ingår i europeiska Integrated Monitoring-programmet, IM, och utgör en viktig del av den ekosystemövervakning som krävs enligt EU:s direktiv för utsläpp av luftföroreningar (takdirektivet).

Integrerad miljöövervakning, SLU

Integrated Monitoring, IM 

Utförare är Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet, i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Institutionen för vatten och miljö, SLU

IVL Svenska Miljöinstitutet

Sveriges geologiska undersökning, SGU

Rapportering

Data och publikationer kan hämtas via IM-programmets webbplats:

Integrerad miljöövervakning, SLU

Markinventeringen, MI

Delprogrammet är en kartläggning av markförhållanden, markkemi och vegetation inom cirka 23 500 objektivt utlagda provytor spridda över hela landet, förutom i fjälltrakterna.

En tiondel av provytorna besöks varje år. Förutom observationer i fält samlas också markprover in för kemisk analys samt lagring i provbank. Provytorna ingår också i Riksskogstaxeringens (RT) kartläggning av det svenska skogsbeståndet. Fältarbetet är samordnat mellan de båda programmen. Den första karteringen gjordes 1983-1987. Den första återinventeringen pågick 1993-2002, den andra 2003-2012 och den tredje påbörjades 2013.

Analysresultat från programmet utgör ett viktigt underlag för den svenska rapporteringen enligt Klimatkonventionen, vad gäller skogsmarkens roll som källa eller sänka för växthusgaser.

Utförare är Institutionen för mark och miljö och Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet.

Rapportering

Miljögifter i biota - skog

Vid Grimsö forskningsstation i Västmanland har prover av lever, njure och muskel från älg samlats in sedan 1980. Detta biologiska material – biota – har tidigare analyserats med avseende på metallhalter. Idag sker endast lagring av materialet från provtagningarna i Miljöprovbanken.

Följande metaller har tidigare analyserats: arsenik, (As), cesium (Cs), kadmium (Cd) , krom (Cr), kobolt (Co), koppar (Cu), bly (Pb), mangan (Mn) , kvicksilver (Hg), molybden (Mo), nickel (Ni), selen (Se), strontium (Sr), vanadin (V), zink (Zn).

Prover har tagits i fler landskap

Utöver denna provtagning skedde under åren 1996–2006 provtagning vid ytterligare ett antal områden (Norrbottens, Jämtlands, Västra Götalands, Jönköpings och Kronobergs län). Den senaste rapporten från denna övervakning avser tidstrender av metallhalter i lever, njure och muskel från älg under perioden 1980–2005. Data finns hos datavärden IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Organiska ämnen har screenats i lagrade prover

Under 2007 genomfördes en screening av organiska ämnen i prov från miljöprovbanken. Studien gjordes på muskelprov från älg från Grimsö under perioden 1986–2005. Listan över analyserade ämnen innehåller enskilda substanser samt närbesläktade substanser från bland andra följande grupper: klorbensen, HCBD, oktaklorstyren, PCB, DDT, klordan, HCH, PBDE, dioxiner, furaner, endosulfan, heptaklor, pentaklorfenol och PAH.

Utförare vid Grimsö är Naturhistoriska riksmuseet. Utförare i övriga områden var Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Smågnagarövervakning – skog

Delprogrammet omfattar sorkar och lämlar. Syftet är att följa deras populationsfluktuationer samt ge underlag för miljögiftsanalyser.

Som stapelföda för många av skogens rovdäggdjur och rovfåglar har smågnagarna stor betydelse för skogens näringskedjor. Det gäller framför allt norra och mellersta Sverige, där de fluktuerar kraftigt i antal mellan åren.

Fångst sker med standardiserade metoder (fällfångst) vår och höst vid Vindeln i Västerbotten och vid Grimsö i Västmanland. Förutom smågnagarna fångas även en del näbbmöss. Delprogrammet kallades fram till och med 2010 Smådäggdjursövervakning – skog. Djuren sparas för lagring i provbank med syfte att kunna följa miljögifter.

Utförare är Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå. Där kan data hämtas.

Resultat från delprogrammet