Hälsorelaterad miljöövervakning

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎oktober‎ ‎2023

Programområdet för hälsorelaterad miljöövervakning (HÄMI) ska långsiktigt övervaka miljöfaktorer som kan påverka människors hälsa.

Övervakningen av miljöfaktorer görs genom att

  • uppskatta människors exponering för hälsofarliga ämnen i den omgivande miljön
  • uppskatta människors exponering för yttre miljöfaktorer (tex buller) som kan påverka hälsan
  • mäta exponering för miljögifter via markörer för dessa i människan
  • utföra analyser som kopplar samman miljöexponeringar och hälsoeffekter.

Härigenom kan HÄMI

  • ge underlag för att följa upp miljökvalitetsmålen, tex Giftfri miljö och Frisk luft
  • ge möjlighet att visa på trender i människors exponering
  • ge underlag för riskbedömning, regleringar och råd
  • visa om åtgärder för att begränsa exponeringen får avsedd effekt
  • ge underlag till internationella samarbeten och förhandlingar
  • ge kunskapsunderlag om samverkande exponeringar och häls, tex samband mellan temperatur, luftföroreningar och hälsa.

Studier i trettio år

Studier av sambandet mellan yttre miljöfaktorer och påverkan på människors exponering inleddes inom miljöövervakningen 1993. Programmet reviderades senast 2015–2016.

Utvärdering av programområde HÄMI (pdf på Karolinska Institutets webbplats)

Miljöfaktorer i den omgivande miljön som kan påverka människors hälsa studeras också inom andra programområden inom miljöövervakningen. Studier görs även av andra myndigheter, till exempel Sveriges geologiska undersökning, Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten.

Data från HÄMI

Institutet för Miljömedicin (IMM) på Karolinska Institutet är datavärd. Där finns alla rapporter och data samlade samt beskrivningar av pågående undersökningar.

Hälsorelaterad miljöövervakning på Karolinska Institutets webbplats

Presentation av tidsserier och data på Karolinska Institutets webbplats

Det finns sex delprogram inom HÄMI

Europeisk samverkan inom ramen för human biomonitorering

2017-2022, på initiativ av EU-kommissionen, pågick ett europeiskt samarbetsprojekt, HBM4EU, för att skapa harmoniserade data och jämförbar information om människors exponering för kemikalier i Europa. Syftet med detta var att öka kunskapen om vilka hälsoeffekter exponeringen kan leda till och att förbättra riskbedömningen av kemikalier. Naturvårdsverket var svensk programägare för HBM4EU. Samarbetet försätter nu genom ett nytt partnerskapsprogram inom EU, PARC. 

HBM4EU - projektets officiella webbplats

PARC - Projektets officiella webbplats