Koldioxidavskiljning och lagring (CCS)

En viktig del av EU:s klimatpolitik är att satsa på koldioxidavskiljning och lagring, så kallad Carbon Capture and Storage, CCS. I Sverige är tekniken främst aktuell för att reducera utsläpp från process- och basindustrin. Om tekniken i framtiden kan börja användas för biogen koldioxid från storskalig förbränning kan den även möjliggöra negativa koldioxidutsläpp.

Vid CCS avskiljs koldioxiden i rökgaserna från kraftverk, förbränningsanläggningar eller stora processindustrier. Den avskilda koldioxiden komprimeras och transporteras sedan till en lagringsplats djupt ner i marken. 

Avskiljning

Idag finns inga kommersiella storskaliga avskiljningar av koldioxid i Sverige. Mindre pilotanläggningar har uppförts och försök har genomförts. Globalt finns ca 20 större anläggningar i drift. Tekniken är fortfarande under utveckling och statliga medel finns avsatta för nationella projekt. Ansvarig svensk myndighet är Energimyndigheten.

Transport

Frågan om hur avskild koldioxid ska transporteras till lagringsplatsen har utretts flera gånger. Utredningarna pekar på att fartygstransporter är det mest fördelaktiga alternativet. Rörledningar skulle kunna vara ett alternativ men avstånden bedöms vara för långa i förhållande till volymerna.

Lagring

Förutsättningen för CCS är att man kan lagra koldioxiden i en porös berggrund med en stabil och tät bergart ovanför vilket gör att koldioxiden stannar där under överskådlig tid och inte påverkar miljön runt omkring, till exempel grundvattnet. Mer information om detta kan du hitta på Sveriges Geologiska Undersöknings webbplats (SGU).

SGU – Koldioxidlagring

Närliggande begrepp

Begreppet CCS används oftast då fossil koldioxid avskiljs. När koldioxiden har ursprung i växtlighet används begreppen Bio-CCS eller BECCS (Bio Energy CCS). 

Koldioxiden som avskiljs kan användas som råvara i industrin för tillverkning och då används begreppet CCU där U står för utilization. 

Det finns också möjlighet att direkt samla in koldioxid från luften och då används förkortningen DAC (Direct Air Capture).

Naturvårdsverkets roll

Naturvårdsverket kommer vara remissmyndighet i samband med tillståndsprövning för avskiljning och för lagringsplatser enligt miljöbalken.

Naturvårdsverket har en tillsynsvägledande roll mot länsstyrelser och kommuner för delar som inte omfattas av SGU:s tillsynsansvaret gällande lagringsplatsen. 

Naturvårdsverket stödjer kunskapsuppbyggnaden och införande av tekniken och verkar för detta inom ramen för våra kontakter och uppdrag.