EU-finansiering

Projekt eller organisationer som arbetar för EU:s intressen eller som bidrar till att genomföra ett EU-program eller en EU-strategi kan söka finansiering från EU. Naturvårdsverkets roll är att informera och stödja aktörer att söka och använda EU-finansiering för att bidra till att uppnå de svenska miljökvalitetsmålen.

EU-finansiering kan sökas till exempel för landsbygdsutveckling, innovation, forskning, miljö- och energieffektivisering. Projekten ska ha en så kallad "europeisk dimension" som bygger på samarbete mellan deltagare i flera EU-länder och därmed bidrar till utveckling i flera länder. De kan också utveckla olika geografiska områdens potential som till exempel Europas makroregioner.

Mer om makroregionala strategier på EU-kommissionens webbplats (engelsk information)

Det finns en mängd olika fonder och program inom EU från vilka regioner, landsting, kommuner, organisationer och företag kan ansöka om medel.

EU:s Struktur- och investeringsfonder (ESI-fonderna)

EU:s struktur- och Investeringsfonder är de främsta verktygen för att förverkliga Europas tillväxtstrategi, Europa 2020, och ska användas för att skapa hållbar tillväxt och minska ekonomiska och sociala skillnader mellan regioner i Europa. Ett av de fem målen fram till 2020 är att minska klimatförändringar och gynna hållbar energi samt energieffektivisering.

För att uppnå målen i Europa 2020 och tillgodose de skilda utvecklingsbehoven i EU:s regioner har 351,8 miljarder euro, nästan en tredjedel av EU:s totala budget, avsatts för sammanhållningspolitiken 2014–2020.

Fonderna ska stimulera en hållbar utveckling

Det finns tre geografisk bestämda huvudfoder: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Sammanhållningsfonden (SF) samt Europeiska socialfonden (ESF).

Tillsammans med europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) utgör dessa fonder EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI-fonderna) som finansierar EU:s sammanhållningspolitik.

Fonderna ska stimulera framväxten av arbetstillfällen, konkurrensen mellan företag, den ekonomiska tillväxten och hållbar utveckling. Dessutom ska den höja medborgarnas livskvalitet.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) på EU-kommissionens webbplats

Sammanhållningsfonden (SF) på EU-kommissionens webbplats (engelsk information)

Europeiska socialfonden på Svenska ESF-rådets webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) på EU-kommissionens webbplats

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) på EU-kommissionens webbplats 

Många av EU-stöden hanteras av myndigheter i medlemsländerna. Det innebär att svenska myndigheter kan informera om de EU-stöd som finns inom de egna ämnesområdena.

Naturvårdsverkets roll är att påverka andra aktörer att tillvarata miljö, klimat och natur som en positiv drivkraft i arbetet med att genomföra EU:s strukturfondsprogram.

Naturvårdsverket deltar i strukturfondernas övervakningskommittéer och kan inom strukturfondsarbetet stödja aktörer att söka och använda EU-finansiering för att bidra till att uppnå de svenska miljökvalitetsmålen.

EU:s sektorsprogram

I sektorsprogrammen kan man arbeta inom specifika områden tillsammans med partners från hela EU. Det finns för programperioden 2014–2020 flera sådana program och medel söks i konkurrens med aktörer från hela Europa. Varje program har ett tematiskt fokus.

Sektorsporgrammen förvaltas av EU-kommissionen. Programmen Life och Horisont 2020 är mest relevanta för Naturvårdsverkets verksamhetsområden.

Relaterade sidor