EU:s andra handlingsplan för cirkulär ekonomi 2020

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎februari‎ ‎2024

En europeisk grön giv är EU:s tillväxtstrategi med målet att göra EU till ett klimatneutralt, rättvist och välmående samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. EU:s andra handlingsplan för cirkulär ekonomi är en viktig del av den.

EU:s andra handlingsplan för cirkulär ekonomi – För ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa – antogs 11 mars 2020. Den bygger på den första handlingsplanen för cirkulär ekonomi, från 2015, men har mer fokus på livscykelperspektiv, samarbete mellan aktörer och att EU ska vara drivande i internationella processer. 

Planen innehåller sju områden, med starka kopplingar sinsemellan och till andra initiativ under den gröna given:

  1. Ramverk för hållbar produktpolicy, är flaggskeppet i planen, och omfattar bättre produktdesign och produktionsprocesser och ska ge ökat inflytande för konsumenter och offentliga köpare.
  2. Viktiga produktvärdekedjor. De produktgrupper som lyfts upp är: elektronik/informations- och kommunikationsteknik; batterier och fordon; förpackningar; plast; textil; byggande och byggnader; livsmedel, vatten och näringsämnen.
  3. Mindre avfall, mer värde. Ökade satsningar på förebyggande (bland annat genom ny produktpolicy), giftfria materialflöden, fungerande marknad för returråvaror och bättre kontroll av avfallsexport.
  4. Människor, regioner och städer. För rättvis och socialt hållbar omställning föreslås bl.a. satsningar på kompetens och ökat samarbete mellan aktörer.
  5. Övergripande åtgärder. Här föreslås åtgärder för att förbättra förutsättningarna för klimatneutralitet och finansiera omställningen samt satsningar på forskning, innovation och digitalisering.
  6. Leda insatser på global nivå. EU-kommissionen vill bl.a. driva på arbetet för en global överenskommelse om plast och säkra att frihandelsavtal återspeglar målen för cirkulär ekonomi.
  7. Följa framstegen. Uppföljningen av nationella planer och utvecklingen av indikatorer för resursanvändning ska stärkas, för att vi ska kunna avgöra om vi är på väg åt rätt håll. Samarbete mellan alla aktörer längs värdekedjan är viktigt för att kunna genomföra handlingsplanen. Europeiska plattformen för berörda aktörer inom den cirkulära ekonomin (ECESP) är det främsta forum/verktyg för detta samarbete. På plattformen kan du bland annat få information om kommissionens årliga konferens om cirkulär ekonomi och andra evenemang, dela goda exempel och starta eller delta i diskussioner. 

Privatpersoner, företag med flera kan också lämna synpunkter på nya och befintliga lagar och initiativ via sidan ”Kom med synpunkter” på portalen för Bättre lagstiftning.

Sverige och Norden har länge varit drivande i dessa frågor. EU:s handlingsplan ligger, delvis tack vara detta, väl i linje med de prioriteringar som presenterats i bland annat Sveriges strategi och handlingsplan för cirkulär ekonomi. 

Handlingsplanen för cirkulär ekonomi är kärnan i den europeiska gröna given. Andra viktiga delar är till exempel EU:s industristrategi, mekanismen för rättvis omställning, ”renoveringsvågen”, EU:s klimatlag, utvärdering av nationella energi- och klimatplaner och satsningar på smarta och hållbara transporter.