WHO - Gemensamma insatser för en bättre folkhälsa

Tillsammans med Folkhälsomyndigheten deltar Naturvårdsverket i Världshälsoorganisationen WHO:s miljö- och hälsoprocess, EHP. Med syfte att förbättra områden som luftkvalitet, vatten, sanitet, avfallshantering och hälsovård.

År 1989 inledde WHO en process för att minska miljöproblemens inverkan på människors hälsa. Sverige representeras av fokalpunkter vid Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket. 53 europeiska länder deltar i samarbetet. Sekretariatet för EHP ligger i Bonn i Tyskland vid WHO:s European Centre on Environment and Health. Centret har ett nära samarbete med FN:s ekonomiska kommission för Europa, UNECE och FN:s ekonomiska program, UNEP. 

Ministerkonferenser

Inom samarbetet har WHO anordnat sex ministerkonferenser vart femte år, som resulterat i gemensamma förklaringar och åtaganden. Ett exempel är Parma-deklarationen från 2010. Där låg fokus på genomförandet av handlingsplanen för barns miljö och hälsa i Europa, ”Children's Environment and Health Action Plan for Europe" (CEHAPE), som antogs vid konferensen i Budapest 2004. 

Det senaste mötet hölls i Ostrava i Tjeckien i juni 2017. Under konferensen beslutade alla medlemsländer att under 2018 ta fram en portfölj som beskriver hur länderna arbetar med frågorna, både institutionellt och med åtgärder för att förbättra miljö- och hälsosituationen. 

För Sveriges del har behov och förslag till åtgärder identifierats och sammanställts i en rapport som lämnats till regeringen, se länk nedan. I det vidare arbetet har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket även anordnat årliga workshops med experter inom de prioriterade områdena, för att diskutera utvecklingen, identifiera behov och föreslå åtgärder.

Ministerdeklarationen har två bilagor; ett för att vägleda länderna i framtagande och genomförande av åtgärder och ett som beskriver hur miljö- och hälsoprocessen ska styras institutionellt. 

Prioriterade områden: 

  • Förbättrad luftkvalitet 
  • Säkert dricksvatten, sanitet och hygien 
  • Kemikalier 
  • Avfallshantering och förorenade områden 
  • Hälsorisker till följd av klimatförändringar 
  • Hållbar stadsmiljö och rörlighet 
  • Miljömässigt hållbar hälso- och sjukvård  

Den 5–7 juli 2023 kommer den sjunde ministerkonferensen om miljö och hälsa hållas i Budapest, Ungern. Deklarationen kommer att fokusera på klimatförändringar och hälsa, miljöföroreningar och förlust av biologisk mångfald samt markförstöring. 

Mer information

Kontakt och mer information 

Vill du veta mer om Naturvårdsverkets och WHO:s samarbete? Skicka ett mejl till Karin Norström på karin.norstrom@naturvardsverket.se.