Miljö- och klimatsamarbetet inom Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan och består av flera ministerråd för olika sakfrågor.

Miljö- och klimat har ett ministerråd där ländernas miljö- och klimatministrar deltar. Naturvårdsverket deltar i det nordiska samarbetet på flera nivåer. Det nordiska miljö- och klimatsamarbetet leds av ministerrådet för miljö och klimat.

Samarbetet är framförallt inriktat på att genomföra det nordiska samarbetsprogrammet för miljö och klimat för perioden 2019-2024. Programmet ska bidra till långsiktiga lösningar för miljö- och klimatfrågor som de nordiska länderna delar. Norden ska även vara en global motor och driva på utvecklingen till ett hållbart samhälle.

Samarbetsprogrammet för det nordiska miljö- och klimatsamarbetet är organiserat kring fem områden:

 • Cirkulär ekonomi
 • Klimat och luft
 • Kemikalier – miljö och hälsa
 • Biologisk mångfald
 • Hav och kust

Inom samarbetet lyfts även gemensamma frågor om Arktis, 2030-agendan samt hållbara städer, klimatanpassning och det globala arbetet kring biologisk mångfald som viktiga områden.

Nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat 2019-2024 (Nordiska ministerrådets webb).

Samarbetet omfattar inte bara nordiska projekt och aktiviteter. Särskild uppmärksamhet ägnas åt internationella frågor där de nordiska länderna genom samarbete kan driva sina intressen med större tyngd och med tydlig nordisk nytta.

Viktiga internationella sammanhang för nordiskt miljö- och klimatsamarbete är exempelvis FN:s miljöprogram UNEP och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling – OECD. Viktiga konventionssamarbeten är FN:s klimatkonvention och Konventionen för biologisk mångfald där de nordiska länderna genom samarbete kan nå gemensamma framgångar. De nordiska länderna är aktiva i miljösamarbetet inom exempelvis Arktiska rådet och Barentsrådet. 

Nordiska ministerrådet har ett ettårigt roterande ordförandeskap och ordförandelandet har ett stort inflytande över hur arbetet i fackministerråden genomförs och vilka frågor som prioriteras. Sverige kommer vara ordförande nästa gång 2024 och leda arbetet inom ministerrådet. År 2021 är Finland ordförandeland.

Naturvårdsverket medverkar i flera av de nordiska arbetsgrupper inom miljö och klimat. Vi deltar ofta som sakkunniga vid miljö- och klimatministermöten liksom i arbetsutskottet under ämbetsmannakommittén för miljö och klimat, där man förbereder och följer upp ärenden från miljöministrarna.

På Nordiska ministerrådets webbplats finns mer information om respektive arbetsgrupp och deras ansvarsområden.

Nordiska Ministerrådets webbplats

Nordiska ministerrådets ansvarsområden:

 • Nordisk arbetsgrupp för biologisk mångfald (NBM)
 • Nordisk arbetsgrupp för cirkulär ekonomi (NCE)
 • Nordisk arbetsgrupp för klimat och luft (NKL)
 • Nordisk arbetsgrupp för miljö och ekonomi (NME)
 • Nordisk arbetsgrupp för hav och kust (NHK)
 • Nordisk arbetsgrupp för kemikalier, miljö och hälsa (NKE)