Globalt program för hållbar förvaltning av naturresurser

Det Sida-finansierade Globala programmet fokuserar på hållbar förvaltning av naturresurser.

För en hållbar förvaltning av naturresurser

Globala programmet för en hållbar förvaltning av naturresurser 2020-2023, eller Environmental Governance Programme (EGP), är en fortsättning av det tidigare programmet som lanserades 2014 av Naturvårdsverket i samarbete med bland andra FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Globala programmet integrerar miljö, mänskliga rättigheter och andra sektorer för att påverka drivkrafterna till miljöförstöring, konflikt, ojämlikhet, utanförskap och fattigdom.

På nationell nivå stödjer programmet specifikt tio länder att styra och förvalta över naturresurser inom gruvsektorn i linje med internationella ramverk kring miljö, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Dessa tio länder är Mongoliet, Kirgizistan, Liberia, Namibia, Kenya, Peru, Colombia, Argentina, Ecuador, och Zambia. På lokal nivå stödjer programmet mindre välbeställda gruppers deltagande i beslutandeprocesser; framför allt kvinnor, unga och minoriteter. Programmet arbetar på regional och global nivå för att stödja utbyte av erfarenheter och lösningar av gemensamma problem mellan länder och regioner.

En annan del av samarbetet sker med FN:s miljöprogram (UNEP) och Sustainable United Nations (SUN) för att förbättra FN:s interna miljöstyrning. Att arbeta med FN-systemet ger möjlighet att utveckla de globala ramverken på miljöområdet.

Årsrapport 2020

Resultat 2014-2019

Naturvårdsverket har genom Globala programmet för en hållbar förvaltning av naturresurser hittills bidragit till den globala diskussionen och förståelsen av vikten av att arbeta integrerat med miljö och mänskliga rättigheter. Statliga myndigheter i länder där programmet verkat har fått ökad kapacitet att förvalta naturresurser inom gruvsektorn i linje med internationella ramverk kring miljö och mänskliga rättigheter. FN:s interna miljöstyrning har förbättrats och internationella riktlinjer har utvecklats för att överbrygga forskning och politik gällande värdering av ekosystemtjänster.

Slutrapport 2014-2019

Samarbete med internationella organisationer

Naturvårdsverket genomför Globala programmet för hållbar naturresursförvaltning i samarbete med FN:s utvecklingsprogram (UNDP), FN:s miljöprogram (UNEP), Sustainable United Nations (SUN), Världsbanken (WB), UN Environmental Management Group (EMG), Intergovernmental Forum on Mining, Minerals and Metals (IGF), UN Women, UN Volunteers, Women in Mining, FN:s insitut för utbildning och forskning (Unitar), Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI), Source International, Learning for Nature, Stockholms universitetet (SU), Lunds universitet (LU), med flera.

Mer information