Stärkta institutioner för ett hållbart klimat

Stärkta institutioner för ett hållbart klimat (SISC) är ett internationellt klimatprogram mellan projekt i sex afrikanska länder och en samling svenska myndigheter för att bekämpa klimatförändringarna. Detta görs genom att ta fram bättre miljödata, förstärkta klimatåtaganden och främja en hållbar urbanisering.

Om Klimatprogrammet

Klimatprogrammet är ett kapacitetsutvecklingsinitiativ som bedrivs av Naturvårdsverket i nära samarbete med en samling svenska myndigheter och andra nationella som internationella aktörer. Det fokuserar på att bygga kapacitet för att adressera klimatfrågan och hållbar urbanisering genom genomförande av förändringsprojekt drivna av partnerorganisationer i länderna:

 • Etiopien
 • Kenya
 • Moçambique
 • Rwanda
 • Uganda
 • Zimbabwe.

Det överbryggande målet med programmet är att bidra till genomförande och förstärkning av nationellt beslutade klimatåtaganden (NDCs) som en del av Parisavtalet samt att bidra till FN:s hållbara utvecklingsmål 13 Bekämpa klimatförändringarna, mål 11 Hållbara städer och samhällen och mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

En nyckelkomponent í samarbetet är ‘peer-to-peer’-interaktionen där experter från de svenska myndigheterna bidrar med kunskap och annat stöd till projekten som är en del av programmet.

Ett huvudfokus med programmet är att främja en god samhällsstyrning och att stärka institutioner för att bättra kunna möta de utmaningar som är förknippade med policyutveckling och genomförande.

Programmet är finansierat av Sida och pågår under åren 2019–2024.

Mål och aktiviteter

Programmet är utvecklat för att stärka kapaciteten hos de involverade individerna och organisationerna samt bidra till att skapa rätt förutsättningar för att åstadkomma förändring. För att möta utmaningarna kopplade till klimatförändringarna och urbaniseringen bidrar fokuserar programmet på följande arbetsområden:

 • Förbättrad framtagning och analys av pålitliga data.
 • Ökad öppenhet genom att göra data och processer mer tillgängliga och transparent.
 • Förbättrad samordning och samarbete mellan relevanta aktörer för att säkerställa en effektiv användning av klimatdata.

Programmet är flexibelt och anpassningsbart och justeras kontinuerligt efter behov i partnerländerna och de utvecklade förändringsprojekten.

Projekten stöds under hela programperioden genom teknisk rådgivning, skräddarsydd utbildning och erfarenhetsutbyte mellan deltagande organisationer.

Huvudteman i de pågående projekten är:

 • Utveckling av transparenta system (övervakning, rapportering och verifiering, processer för datainsamling och växthusgasinventarier).
 • Klimatanpassning (handlingsplaner, effekter av klimatförändringar, katastrofriskreducering, trädplantering, könsaspekter).
 • Urbanisering (inkluderande planering, involvering av intressenter, uppgradering av slumområden, energieffektivitet, luftföroreningar, transport och avfallshantering).

Globala målen för hållbar utveckling

Partners

De deltagande svenska myndigheterna i programmet är Naturvårdsverket, Statistikmyndigheten (SCB), Energimyndigheten, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Boverket och Blekinge Tekniska Högskola (BTH).

Klimatprogrammets landsprojekt och dokumentation

 

africa.svg