Barentsrådet vill utveckla regionerna i norr

I Barentsrådet samarbetar länderna i norra Europa för att utveckla nordvästra Ryssland och de nordiska ländernas regioner längst i norr. Samarbetet inom Barentsrådet är tillsvidare pausat med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Gemensamt uttalande om samarbetet i Barentsrådet med anledning av Rysslands aggression mot Ukraina (Finska utrikesdepartementets webbplats)

Naturvårdsverket deltar i Barentsrådets miljögrupparbetsgrupp (BEAC WGE) som arbetar med att utveckla miljöarbetet i regionen tillsammans med representanter från Norge, Finland och Ryssland.

Arbetet handlar både om att bygga upp miljöadministration och lagstiftning och om att identifiera investeringar och stötta projekt som behövs för att komma tillrätta med Barentsregionens miljöproblem. Detta förutsätter också samarbete mellan ländernas regionala myndigheter, där Västerbotten och Norrbotten deltar från svensk sida. En stor del av arbetet utförs i två underarbetsgrupper som Naturvårdsverket deltar i.

Barentsrådets Miljöarbetsgrupp

Förutom att bidra till arbetet i miljöarbetsgruppen, som täcker ett brett spektrum av miljöfrågor och prioriteringar i Barentssamarbetet, deltar Naturvårdsverket i insatser på naturområdet, vattensamarbete samt att avveckla särskilt förorenade områden i Barentsområdet. Under perioden 2020–2023 är Finland ordförandeland.

Under miljöarbetsgruppen finns tre arbetsgrupper:

  • Undergruppen för Natur och Vatten (SNW)
  • Undergruppen för Avveckling av Särskilt Förorenade Områden (SHE)
  • Undergruppen för Renare Produktion och Miljömässigt Hållbar Konsumtion (CPESC)

Systematiskt arbete för att åtgärda förorenade områden

Undergruppen för avveckling av särskilt förorenade områden (SHE) är den centrala drivkraften och koordinatorn i arbetet med att initiera och stödja projekt för att systematiskt åtgärda miljöproblem i den ryska delen av Barentsregionen.

Med stöd av det nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) arbetar SHE med nationella och regionala myndigheter, forskningsinstitut och andra aktörer för att förbättra miljön och åtgärda särskilt förorenade områden.

Stärker naturskyddet och förbättrar vattenkvaliteten

Undergruppen för naturskydd och vatten (SNW) har som ansvar att bevaka och stödja projekt i Barentsregionen som syftar till att förbättra naturen, stärka biodiversiteten och främja hållbara vattendrag. Framträdande projekt som undergruppen stödjer inkluderar bland annat ett restaureringsprojekt av vattendrag, ett kunskapsutvecklingsprojekt om invasiva främmande arter samt organiserandet av den bi-årliga konferensen Habitat Contact Forum.

Regionala klimatinvesteringar

Barentsregionen är ett område som påverkas särskilt mycket av klimatförändringar och värms upp i en särskilt oroväckande takt. Ett arbete för att kartlägga de största utsläppskällorna i de olika nationella regionerna har därför påbörjats för att ge underlag till beslutsfattare om vart möjliga insatser får störst inverkan. För nuvarande har klimatinvesteringar genomförts i Archangelsk och Norrbottens län.

Sex länder och EU i Barentsrådet

I Sverige samordnas arbetet i Barentsrådet av Utrikesdepartementet. I Barentsrådet ingår Danmark, Finland, Island, Norge, Ryssland och Sverige samt Europeiska kommissionen.

Ytterligare nio länder, bland annat Kanada och USA, deltar som observatörer.

I miljöarbetsgruppen, som ovan nämnts, deltar Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Karta över Barentsregionen

Mer information