Melting ice floes, Arctic.

Arktiska rådet skyddar den arktiska miljön

Granskad: ‎den ‎17‎ ‎maj‎ ‎2024

Arktiska rådet är det främsta mellanstatliga forum som främjar samarbete, samordning och samverkan mellan de arktiska staterna, arktiska urfolk och andra invånare i Arktis rörande gemensamma arktiska frågor, miljöskydd och hållbar utveckling i Arktis.

Arktiska rådet, som bildades 1996, består av de åtta arktiska staterna Danmark inkl. Grönland och Färöarna, Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, Sverige och USA. Dessutom deltar sex organisationer för ursprungsbefolkningarna i Arktis, däribland Samerådet, som representerar samer i fyra länder. 2021–2023 var Ryssland ordförande i Arktiska rådet och 2023–2025 innehas ordförandeskapet av Norge för att sedan övergå till Danmark inkl. Grönland och Färöarna och sedan Sverige 2027–2029.

Rådet har sex arbetsgrupper med representanter för de åtta medlemsländerna och de sex urfolksorganisationerna. Naturvårdsverket representerar Sverige i tre av dessa sex arbetsgrupper. Huvudansvaret för Arktiska rådet ligger i Sverige hos Utrikesdepartementet.

Naturvårdsverkets deltagande

Naturvårdsverkets experter deltar i flera av Arktiska rådets arbets- och expertgrupper:

ACAP:s (Arctic Contaminants Action Programme) uppdrag är att bidra till att minska föroreningen av den arktiska miljön. Detta gör man genom att uppmuntra till nationella åtgärder för att minska utsläppen av föroreningar i miljön, t.ex. genom att utveckla pilotprojekt, samt genom utbyte av information och kunskap.  

Sveriges delegationsledare i ACAP är Åke Mikaelsson, Naturvårdsverket, som även leder en av dess fyra expertgrupper.

Mer information

AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) följer och utvärderar miljötillståndet i Arktis med avseende på klimatförändringar, föroreningar och människors hälsa. Man dokumenterar trender, effekter, källor och transportvägar för föroreningarna och utvärderar effekterna på människor och ekosystemen. De vetenskapliga resultaten ligger till grund för sammanfattningar och rekommendationer till beslutsfattare.

Sveriges delegationsledare i AMAP är Karin Norström, Naturvårdsverket.

Mer information

CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna) arbetar med den biologiska mångfalden i Arktis. Man tar fram omfattande basdata, inklusive status och trender för arktisk biologisk mångfald, livsmiljöer och ekosystemhälsa. CAFF samordnar övervakning av flora och fauna, utvärderar och kommunicerar resultaten samt tar fram rekommendationer till beslutsfattare som baseras på den befintliga kunskapen.

Sveriges delegationsledare i CAFF är David Schönberg-Alm, Naturvårdsverket.

Mer information

Expertgruppen EGBCM (Black Carbon and Methane Expert Group) följer upp hur medlemsstaterna implementerar Arktiska rådets ramverk för sot och metan. Vid ministermötet 2017 antogs ett gemensamt mål för minskning av utsläppen av sot (black carbon) och gruppen tar vart annat år fram en rapport om hur det arbetet går utifrån de nationella rapporter som länderna lämnar. Naturvårdsverket deltar i gruppen som stöd till Miljödepartementet.

Mer information