Klimatkonventionen

Klimatkonventionen är ett ramverk för åtgärder för att begränsa klimatförändringarna. Till konventionen hör Parisavtalet där det viktigaste målet är att länderna ska hålla den globala uppvärmningen under två grader.

Formellt namn

  • Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar
  • United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Vardagsnamn

  • Klimatkonventionen

Kort om konventionen

Klimatkonventionen är en global konvention om åtgärder för att förhindra klimatförändringar. Konventionen, som har arbetats fram inom FN-systemet, undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992. Den trädde i kraft 1994.

Bakgrunden är att hotet om klimatförändringar är en av de svåraste miljöfrågor som människan har ställts inför. Alla länder påverkas och alla bidrar till problemet, men olika delar av världen kommer att drabbas på olika sätt.

Den nuvarande temperaturökningen på jorden har till helt övervägande del orsakats av människans utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser - särskilt genom användning av kol, olja och fossilgas. Klimatkonventionen har som mål att halterna av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras "på en nivå som förhindrar farlig störning av klimatsystemet" – de utsläppsminskningar som behövs för det kan bara åstadkommas genom internationellt samarbete.

Parisavtalet

Till konventionen hör Parisavtalet, som beslutades i december 2015, och som trädde i kraft i november 2016. I princip har världens samtliga länder skrivit under Parisavtalet som förtydligar och konkretiserar klimatkonventionen.

Läs mer

Kyotoprotokollet en föregångare

En föregångare till Parisavtalet är Kyotoprotokollet, som undertecknades 1997 och som trädde i kraft i februari 2005. Bland länderna som är parter till protokollet, är det bara en liten andel som har krav på sig att minska utsläppen av växthusgaser.

Sverige har ratificerat klimatkonventionen, Parisavtalet och Kyotoprotokollet.

Hur fattas och genomförs besluten?

Representanter för konventionsparterna möts regelbundet i så kallade partskonferenser (COP). På sådana möten fattas beslut genom konsensus. Besluten genomförs av ländernas regeringar.

Konventionens sekretariat och webbplats

FN har upprättat ett konventionssekretariat i Bonn. På sekretariatets webbplats finns information på engelska om konventionen och konventionsarbetet. Där finns originaltexterna till konventionen och Parisavtalet, samt information om växthusgaser och miljöeffekter.

Klimatkonventionens webbplats

Konventionen på svenska