Klimatkonventionen

Klimatkonventionen är ett ramverk av åtgärder för att begränsa klimatförändringarna. Till konventionen hör Parisavtalet där det viktigaste målet är att länderna ska hålla den globala uppvärmningen under två grader, samt göra ansträngningar för att begränsa temperaturökningen till 1,5 °C.

Formellt namn

  • Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar
  • United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Vardagsnamn

  • Klimatkonventionen

Kort om konventionen

Klimatkonventionen är en global konvention om åtgärder för att begränsa klimatförändringar. Konventionen, som har arbetats fram inom FN-systemet, undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992 och trädde i kraft 1994.

Bakgrunden är att hotet om klimatförändringar är en av de svåraste miljöfrågor som människan har ställts inför. Alla länder påverkas och bidrar till problemet, men olika delar av världen kommer att drabbas på olika sätt och ländernas ansvar för klimatförändringarna skiljer sig också åt.

Temperaturökningen på jorden under 1900-talet kan förklaras med att utsläppen av växthusgaser har ökat, främst koldioxid kopplat till ökad användning av kol, olja och fossilgas. Halterna av växthusgaser behöver därför stabiliseras ”på en nivå som förhindrar farlig störning av klimatsystemet” och det kan bara åstadkommas genom internationellt arbete.

Parisavtalet

Till konventionen hör Parisavtalet, som beslutades i december 2015, och som trädde i kraft i november 2016. I princip har världens samtliga länder skrivit under Parisavtalet som förtydligar och konkretiserar klimatkonventionen.

Läs mer

Kyotoprotokollet en föregångare

En föregångare till Parisavtalet är Kyotoprotokollet, som undertecknades 1997 och som trädde i kraft i februari 2005. Bland länderna som är parter till protokollet, är det bara en liten andel som har krav på sig att minska utsläppen av växthusgaser.

Sverige har ratificerat klimatkonventionen, Parisavtalet och Kyotoprotokollet.

Hur fattas och genomförs besluten?

Representanter för konventionsparterna möts regelbundet i så kallade partskonferenser (COP). På sådana möten fattas beslut genom konsensus. Besluten genomförs av ländernas regeringar.

Konventionens sekretariat och webbplats

FN har upprättat ett konventionssekretariat i Bonn. På sekretariatets webbplats finns information på engelska om konventionen och konventionsarbetet. Där finns originaltexterna till konventionen och Parisavtalet, samt information om växthusgaser och miljöeffekter.

Klimatkonventionens webbplats

Konventionen på svenska