Stadsutvecklingsplan för Köpenhamns Östra hamn, Lynetteholm

Miljöstyrelsen i Danmark har underrättat Sverige om påbörjad strategisk miljöbedömning av plan för stadsutveckling i Köpenhamns Östra hamn (Lynetteholm) med tillhörande infrastruktur. Svar senast den 10 december.

Sverige har tidigare underrättats om etablering av ön Lynetteholm i Köpenhamns inlopp och samråd mellan danska och svenska myndigheter har pågått under 2021 om främst dumpning av sediment i Öresund med anledning av detta projekt. Sverige har nu underrättats av planeringen av den stadsutveckling och den infrastruktur som avses tillkomma i Östra hamnen med anledning av etableringen av Lynetteholm.

Aktuellt inom ärendet

Svenska allmänheten, organisationer och myndigheter ges nu möjlighet att dels lämna synpunkter på om stadsutvecklingen i Östra hamnen i Köpenhamn, med de ytterligare projekt som avses omfattas av den strategiska miljöbedömningen, kan komma att påverka svenska intressen, dels vad som bör ingå i den kommande miljövärderingsrapporten.

Naturvårdsverket efterfrågar eventuella synpunkter på förslaget senast den 10 december 2021 för att kunna lämna ett samlat svar till danska myndigheter senast den 13 december 2021.

Svar på detta underrättelsesamråd lämnas per e-post till registrator@naturvardsverket.se eller skriftligen till Naturvårdsverket, 10648 Stockholm. Ange ärendenummer NV-08991-21 och Östra hamnen Köpenhamn.

Samrådsremiss i Sverige (302 kb)

Samrådsunderlag

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta Egon Enocksson:

egon.enocksson@naturvardsverket.se