Polens planerade vindkraftsprojekt FEW Baltic II

Polen har gett Sverige möjlighet till deltagande i miljöbedömningsprocessen om planerna att uppföra en havsbaserad vindkraftspark i polsk ekonomisk zon i södra Östersjön, ”FEW Baltic II”. Nu har de polska myndigheterna fattat beslut i ärendet.

Miljöministeriet i Polen har tidigare meddelat Sverige om planer för en havsbaserad vindkraftspark i Polens ekonomiska zon i södra Östersjön. Svenska myndigheter, organisationer och allmänheten har fått möjlighet att kommentera på eventuell påverkan på svenskt territorium mellan den 12 april och 3 maj 2021.

Området för den planerade vindkraftsparken ligger i den centrala delen av södra Östersjön på ett avstånd om cirka 28 km från knytpunkten för de svenska, danska och polska exklusiva ekonomiska zonerna. 

Det planerade vindkraftsprojektet omfattar att bygga högst 44 vindkraftsverk tillsammans med tillhörande teknisk infrastruktur, det vill säga havsbaserat elverk och ett internt el-och telekommunikationsnät. Den maximala kapaciteten för den havsbaserad vindkraftsparken planeras att vara upp till 350MW.

Aktuellt inom ärendet

Sverige har under 2021 deltagit i samråd kring miljökonsekvensbeskrivningen för det planerade vindkraftsprojektet FEW Baltic II i polsk ekonomisk zon. Efter bemötande på inkomna synpunkter har nu Miljöministeriet i Polen meddelat att beslut har fattats i ärendet och i enlighet med Esbokonventionens artikel 6 översänt beslutet till utsatta parter.

Beslutsbrev från miljödirektoratet (pdf 512 kB)

Miljöbeslut från regionaldirektoratet för miljöskydd (pdf 790 kB)

Bilagor till beslutet (pdf 541 kB)

Historik

Svenska myndigheter, organisationer och allmänheten ges mellan 12 april och 3 maj möjlighet att lämna synpunkter om projektet kan antas medföra betydande miljökonsekvenser för Sverige och om Sverige ville delta i samrådsprocess för en gränsöverskridande miljökonsekvensbeskrivning och lämna synpunkter på vad som bör ingå i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Eventuella kommentarer sänds till Naturvårdsverket enligt beskrivning i underrättelsebrev nedan.

Underlag

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta Richard Kristoffersson,

richard.kristoffersson@naturvardsverket.se