Finland planerar att etablera en ny vindkraftspark till havs i Bottenviken, Laine

Det finska Miljöministeriet har underrättat Sverige om planer på att etablera en ny havbaserad vindkraftspark i Bottenviken, ”Laine”. Sista dag att lämna synpunkter är den 24 november 2022.

Projektområdet är lokaliserat i Bottenviken inom Finlands ekonomiska zon och territorialvatten, cirka 35 km väster om Jakobstad i Österbotten. Den närmaste öarna på svenska sidan är ögruppen Holmöarna i Norra Kvarken utanför Umeå, cirka 30 kilometer väster om projektområdet. På Holmöarna finns även den närmaste svenska bebyggelsen. Det är cirka 40 kilometer till Sveriges kust från projektområdet.

Området för vindkraftsparken har en areal på uppskattningsvis 450 km2 med djupförhållanden som varierar mellan 18 – 70 meter. Bolaget, OX2 Finland Oy, planerar att cirka 150 vindkraftverk ska ingå i parken med en total höjd på 270 – 370 meter och en enhetseffekt på cirka 15 – 25 MW. Årsproduktionen beräknas uppgå till 11 TWh enligt bolaget. Projektet granskar dessutom möjligheten att producera väte. Projektet omfattar därför även vätgasledningar från projektområdet till fastlandet i Finland.

Bolaget har nu tagit fram ett MKB-program för projektet som innehåller grundläggande information om projektet, dess alternativ, teknisk beskrivning, tidsplan, deltagandeplan, nulägesbeskrivning samt en plan för vilka konsekvenser som ska bedömas och föreslagna metoder.

Aktuellt om ärendet

Svenska myndigheter, organisationer och allmänheten ges nu möjlighet att lämna synpunkter på om det planerade vindkraftsprojektet kan antas medföra betydande miljökonsekvenser för Sverige och om Sverige i så fall bör delta i processen med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt lämna synpunkter på de potentiella gränsöverskridande effekter som projektet kan antas medföra.

För allmänheten ordnas ett informationsmöte om MKB-programmet 25 oktober 2022 kl. 18–20.30 (finsk tid) på Optima, auditorium Mässkär, Trädgårdsgatan 30, 68600 i Jakobstad. Deltagare kan också ansluta sig till infomötet på distans och på svenska. Länk till infomötet publiceras på webbplatsen: www.miljo.fi/lainehavsvindkraftMKB 

Svaren bör fokusera på:

  • Om det finns behov av att Sverige fortsatt medverkar i miljökonsekvensbedömningen,
  • Synpunkter angående miljökonsekvenser av projektet som kan beröra Sverige,
  • Potentiella gränsöverskridande effekter som bör inkluderas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Kontaktmyndigheten i Finland för denna etablering är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten och det finska samrådet pågår från den 24 augusti 2022 till och med den 24 november 2022. 

Naturvårdsverket efterfrågar synpunkter senast den 24 november 2022 för att kunna lämna ett samlat svar från Sverige till Finland den 28 november 2022. Svar på avgränsningssamrådet lämnas per e-post till registrator@naturvardsverket.se eller skriftligen till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm. Ange ärendenummer NV-07620-22 och ” Havsvindkraftspark Laine”. 

Dokumentation 

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta: 

Richard Kristoffersson, richard.kristoffersson@naturvardsverket.se