Finland planerar att etablera en ny vindkraftspark till havs i Bottenviken, Laine

Det finska Miljöministeriet har underrättat Sverige om planer på att etablera en ny havbaserad vindkraftspark i Bottenviken, ”Laine”. Sverige lämnade synpunkter till finska myndigheter den 24 november 2022.

Projektområdet är lokaliserat i Bottenviken inom Finlands ekonomiska zon och territorialvatten, cirka 35 km väster om Jakobstad i Österbotten. Den närmaste öarna på svenska sidan är ögruppen Holmöarna i Norra Kvarken utanför Umeå, cirka 30 kilometer väster om projektområdet. På Holmöarna finns även den närmaste svenska bebyggelsen. Det är cirka 40 kilometer till Sveriges kust från projektområdet.

Området för vindkraftsparken har en areal på uppskattningsvis 450 km2 med djupförhållanden som varierar mellan 18 – 70 meter. Bolaget, OX2 Finland Oy, planerar att cirka 150 vindkraftverk ska ingå i parken med en total höjd på 270 – 370 meter och en enhetseffekt på cirka 15 – 25 MW. Årsproduktionen beräknas uppgå till 11 TWh enligt bolaget. Projektet granskar dessutom möjligheten att producera väte. Projektet omfattar därför även vätgasledningar från projektområdet till fastlandet i Finland.

Bolaget har nu tagit fram ett MKB-program för projektet som innehåller grundläggande information om projektet, dess alternativ, teknisk beskrivning, tidsplan, deltagandeplan, nulägesbeskrivning samt en plan för vilka konsekvenser som ska bedömas och föreslagna metoder.

Dokumentation 

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta: 

Richard Kristoffersson, richard.kristoffersson@naturvardsverket.se