Samarbetet med Palestina pausat

Granskad: ‎den ‎11‎ ‎oktober‎ ‎2023

Naturvårdsverket pausar sitt samarbete med den palestinska miljömyndigheten EQA. Detta i enlighet med regeringens beslut att den 10 oktober 2023 pausa utvecklingsbiståndet till Palestina tills vidare, med anledning av terrororganisationen Hamas attacker mot Israel.

Här beskriver vi hur samarbetet har sett ut hittills. 

Naturvårdsverket och den palestinska miljömyndigheten Environment Quality Authority EQA har samarbetat sedan 2018 i ett program med målet att stödja Strengthening Palestinian Environmental Action Programme och EQA i genomförandet av EQA:s strategiska handlingsplan. 

Samarbetet påverkades av den situation som rådde under pandemin och fick under perioder bedrivas på distans med kontakter över telefon och digitala lösningar. På grund av detta  förlängdes samarbetet till sista december 2023. Några exempel på aktiviteter som genomförts under samarbetet inkluderar: 

  • Workshop i Palestina om klimat. Det resulterade i ett utkast till projektplan för hur EQA skulle kunna inrätta ett system för mätning, rapportering och verifiering, MRV, för klimatövervakning och rapportering.
  • Flera möten online för att slutföra projektplanen och hitta vägar framåt för att genomföra ett MRV-system. Resultatet var bland annat att utkastet till projektplan omvandlades till ett internt dokument från EQA och ett beslut att stödja EQA i ett projekt från Världsbanken genom att genomföra ett liknande system som det som tidigare använts i Jordanien
  • Naturvårdsverket arrangerade ett webbseminarium om klimatförhandlingar.
  • Workshop i Stockholm om avfall, som resulterade i tre checklistor om hur man reagerar på olagliga och lagliga avfallstransporter och om säker lagring. Den planerade uppföljningen av workshopen ägde tyvärr aldrig rum.
  • Åtgärder för att integrera jämställdhet, till exempel utarbetande av en kartläggning av kvinnors representation inom Basel-Rotterdam-Stockholm-konventionen, BRS. En pilotstudie om jämställdhetsaspekter i fråga om farliga kemikalier och avfall från hushåll och ett utkast till handlingsplan för att införa jämställdhetsintegrering i arbetet med miljökvalitetsbedömning - kapacitetsutvecklingsprogram 2022–2025. En del av materialet presenterades vid workshopen Improving the Capacity of Stakeholders in the Management of Hazardous Chemicals and Waste.
  • Aktiviteter med fokus på miljömedvetenhet under 2022 genom  en utbildning för journaliststudenter.   Syftet var att engagera studenterna i ämnet miljö och få dem att producera inspirerande berättelser om möjligheter att förbättra avfallshanteringen i Palestina genom poddar, YouTube-klipp, videor, artiklar eller infografik, samt att publicera ett urval av produkterna i olika kanaler. 

Paus i samarbetet med Palestina

En extern utvärdering genomfördes under slutet av 2022 och början på 2023. Denna utvärdering har legat till grund för utformningen av ett eventuellt fortsatt samarbete mellan Naturvårdsverket och EQA med fokus på myndighetssamarbete och stöd till EQA:s kapacitet att utöva sina ansvarsområden som myndighet. Även denna process nu satt på paus.