Miljösamarbete med Staten Palestina

Naturvårdsverkets samarbete med den palestinska miljömyndigheten Environment Quality Authority är förlängt till 2022 och fokuserar nu på unga journalister.

Projektet är en del i ett Sida finansierat program mellan 2019–2021, nu även det förlängt till 2022, som har som syfte att stärka det palestinska miljöhandlingsprogrammet. Under 2022 kommer fokus på samarbetet mellan Naturvårdsverket och den palestinska miljömyndigheten Environment Quality Authority (EQA) ligga på att genomföra en utbildning för unga journalister.

Utbildningen har tre huvudmål:

  1. Att engagera journaliststudenter i miljöfrågor (särskilt avfall) på ett tidigt stadium genom att erbjuda relevant utbildning om avfallsteman, exempel på storytelling och undersökande journalistik samt en plattform för att bygga starka kontakter och nätverk mellan studenterna själva och mellan studenter och aktörer inom nyhetsmedier som är intresserade av och bekymrade över miljö- och hälsofrågor inom avfallssektorn.
  2. Producera inspirerande berättelser med anknytning till avfall i Palestina och möjligheter att förbättra avfallshanteringen. Produkterna kan vara podcasts, YouTube-klipp, videor, artiklar eller infografik.
  3. Publicering eller sändning av ett urval av produkterna i olika kanaler (palestinska och svenska).

Under 2020 levererades tre huvudprodukter under projektets jämställdhetskomponent:

  • En kartläggning av kvinnors representation i BRS-konventionens arbete och relaterade organisation.
  • En pilotstudie om genderaspekter i hushållsfarliga kemikalier och avfall.
  • Ett förslag på ett stegvis tillvägagångssätt för jämställdhetsintegrering på EQA, inklusive en handlingsplan för att öka kompetensen avseende jämställdhet och miljö på EQA.

Den kemiska studien genomfördes under begränsning av covid-19, vilket hindrade direkta möten med intressenter och intervjuade. Dessa svåra omständigheter ledde till att experterna var tvungna att hitta andra sätt för att samla in data. All data har samlats in med hjälp av sociala medier, för att skicka ut frågeformulär och online-intervjuer. Ett statistiskt säkert urval fastställdes med 380 respondenter.

Detta är en stor bedrift med tanke på de svåra omständigheterna med Covid-19, strömavbrott i Ramallah och skolundervisning för barn under perioden mars–augusti.

Under 2022 bjuds EQA in till Naturvårdsverket för att berätta om arbetet med jämställdhet.

EQA:s Facebook-sida