Bilateralt miljösamarbete

Våra bilaterala samarbeten har målet att utveckla effektiva miljöförvaltningar för ömsesidig strategisk nytta, till exempel för att uppfylla åtaganden i internationella miljökonventioner. Vi samarbetar med Sida i flera bilaterala miljöprojekt och även i bredare globala program.

Samarbetspartners från hela världen

Naturvårdsverkets samarbetspartners är ofta kollegor på miljöministerier eller myndigheter i andra länder. Vi samarbetar också med regionala myndigheter och organisationer. Ibland kan vi ge stöd till ett projekt i en internationell organisation och komplettera det med bilateralt samarbete med ett enskilt land.

Under 1980- och 90-talet låg Sveriges fokus på närområdet, framförallt länderna kring Östersjön. Det var viktigt att stödja ländernas anpassning till EU:s regler och förordningar inför deras EU-medlemskap. Sedan 2000-talet har utvecklingssamarbetet utökats till fler områden och länder. Vi fokuserar för närvarande på Albanien, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, Indien, Kina, Nordmakedonien, Palestina, Ryssland, Serbien och Sydafrika. Vi arbetar fortfarande ofta med EU-tillnärmning, just nu i exempelvis Albanien och Serbien. 

Initiativ till samarbete kan komma från ett miljöministerium eller en miljömyndighet i ett annat land. För Sverige är det viktigt att det finns en politisk vilja hos samarbetslandet att själva leda och ta ansvar för sin utveckling med klara politiska målsättningar, till exempel nationella planer och strategier. Samarbetslandet ansvarar för att det finns resurser för att genomföra projekten, med stöd från Naturvårdsverket.

Vilka länder och samarbetsområden som Naturvårdsverket ska arbeta med styrs av Sveriges utvecklingspolitik, miljöpolitik och politiken för global utveckling. Till detta kommer regeringens policy och samarbetsstrategier för olika områden, regioner och organisationer.

Naturvårdsverket bidrar med kunskap och erfarenheter för att utveckla effektivare styrning och förvaltning av miljöarbetet. Vi genomför utbildningar, International Training Programs (ITP), deltar med experter inom specifika områden som till exempel hantering av avfall och bistår med erfarenheter om hur man kan bygga upp en effektiv och ändamålsenlig miljöförvaltning, centralt och med decentraliserad lokal förankring. Det handlar om att stärka kapaciteten hos organisationer och institutioner inom miljölagstiftningen och andra samhällssystem samt hos enskilda individer.

Baserat på god förvaltning fokuserar våra samarbeten särskilt på områden klimat och luft, samhälle och kretslopp, biologisk mångfald och ekosystemtjänster och miljöinformation och miljödata.

Regeringen har ett särskilt anslag för bilateralt samarbete med länder som har stor betydelse för den globala miljön och/eller globalt miljö- och klimatsamarbete.

Naturvårdsverket har i uppdrag att förvalta anslaget och besluta om fördelning av pengar. Fyra myndigheter, Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), och Östersjöstaternas råd deltar i genomförandet av bilaterala samarbeten inom ramen för anslaget.

Dessa bilaterala samarbeten bidrar till att bygga långsiktiga samarbeten för att utbyta erfarenheter om miljöförvaltning, för att stödja genomförandet av åtaganden som gjorts inom EU eller internationella konventioner, driva svenska kärnfrågor, bygga allianser och skapa förståelse för varandras positioner i internationella förhandlingar. För närvarande samarbetar de fyra myndigheterna med ett 10-tal länder som till exempel Argentina, Brasilien, Colombia, Indien, Indonesien, Kina, Ryssland, Sydafrika, Sydkorea, USA och Vietnam, inom ramen för det bilaterala miljöanslaget. En del av anslaget används för aktiviteter inom regionala samarbeten, bland annat Barentsrådet och Arktiska rådet.

Naturvårdsverket samarbetar för närvarande med Brasilien, Indien, Kina, Ryssland, Sydafrika och USA. I dessa samarbeten fokuserar vi bland annat på:

  • miljölagstiftning
  • arbete kring klimat och luft
  • grön ekonomi och renare produktion
  • nedfasning av användning av HFC inom kylningssektorn
  • miljöförvaltning och styrning
  • miljöinformation
  • hantering av farligt avfall
Mer information:

Naturvårdsverket, liksom flera andra svenska myndigheter, bidrar också till utvecklingssamarbetet (biståndet) genom ett antal bilaterala projekt som finansieras av Sida.

Utvecklingssamarbetet ska bidra till minskad fattigdom, ökad demokratisering och en hållbar utveckling i andra länder. Att vårda miljö och naturresurser är en förutsättning för en god levnadsstandard. Med biståndet vill Sverige stimulera en långsiktig utveckling som ökar människors möjlighet att försörja sig.

Sveriges politik för global utveckling (PGU) handlar om att alla politikområden ska dra åt samma håll med målet om en rättvis och hållbar global utveckling.

Naturvårdsverkets årsrapport till Sida om det bilaterala samarbetet 2021 (pdf 441 kB)