Bilateralt miljösamarbete

Våra bilaterala samarbeten har målet att utveckla effektiva miljöförvaltningar för ömsesidig strategisk nytta, till exempel för att uppfylla åtaganden i internationella miljökonventioner. Vi samarbetar med Sida i flera bilaterala miljöprojekt och även i bredare globala program.

Samarbetspartners från hela världen

Naturvårdsverkets samarbetspartners är ofta kollegor på miljöministerier eller myndigheter i andra länder. Vi samarbetar också med regionala myndigheter och organisationer. Ibland kan vi ge stöd till ett projekt i en internationell organisation och komplettera det med bilateralt samarbete med ett enskilt land.

Under 1980- och 90-talet låg Sveriges fokus på närområdet, framförallt länderna kring Östersjön. Det var viktigt att stödja ländernas anpassning till EU:s regler och förordningar inför deras EU-medlemskap. Sedan 2000-talet har utvecklingssamarbetet utökats till fler områden och länder. Vi fokuserar för närvarande på Albanien, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, Indien, Kina, Nordmakedonien, Palestina, Ryssland, Serbien och Sydafrika. Vi arbetar fortfarande ofta med EU-tillnärmning, just nu i exempelvis Albanien och Serbien. 

Initiativ till samarbete kan komma från ett miljöministerium eller en miljömyndighet i ett annat land. För Sverige är det viktigt att det finns en politisk vilja hos samarbetslandet att själva leda och ta ansvar för sin utveckling med klara politiska målsättningar, till exempel nationella planer och strategier. Samarbetslandet ansvarar för att det finns resurser för att genomföra projekten, med stöd från Naturvårdsverket.

Vilka länder och samarbetsområden som Naturvårdsverket ska arbeta med styrs av Sveriges utvecklingspolitik, miljöpolitik och politiken för global utveckling. Till detta kommer regeringens policy och samarbetsstrategier för olika områden, regioner och organisationer.