Synteser om dagvatten

Naturvårdsverket har beviljat 1,5 miljoner kronor vardera till två syntesprojekt som analyserar befintligt kunskapsläge och kunskapsbehov inom forskningsområdet dagvatten.

Det övergripande syftet med synteserna är att bidra till policyutveckling inom hållbar dagvattenhantering. Syntesprojekten, kunskapshöjande bidrag och vägledning, är exempel på Naturvårdsverkets arbete på dagvattenområdet.

De tre prioriteringsområdena är:

  • Effekter på recipienter
  •  Planering och implementering
  • Incitament och samhällsacceptans 

Urban stormwater research: an evidence synthesis

Syftet med projektet är att identifiera möjligheter för hållbar dagvattenhantering för att bidra till genomförandet av nationella och internationella politiska mål.

Projektet kommer att granska och sammanfatta forskningsrön med fokus på ett nordiskt klimat och inriktning på

  • Integrering av internationella forskningsresultat om effekterna av avrinning från städer (i samband med både regn- och snösmältningshändelser) på yt- och grundvattenrecipienter,
  • Utformning, implementering samt långsiktig drift och förvaltning av dagvattenreningsanläggningar 
  • Incitament för samhällets acceptans av dagvattenhanteringssystem.

Forskarna kommer att skapa en evidensbas för förbättrade modeller och verktyg för dagvattenhantering. Detta inkluderar stöd för att identifiera och tillgodose behoven av dagvattenhantering samt öka medvetenheten om avvägningar i bästa praxis för att hantera dagvatten. 

Resultaten förväntas leda till förbättrad kunskap och kapacitet hos beslutsfattare att utveckla och genomföra strategier och föreskrifter för dagvattenhantering. 

Projektledare: Maria Viklander, Luleå tekniska universitet

Projekttid: 1 mars 2023 till 31 augusti 2024

Beviljade medel: 1 500 000 kronor

En syntes av styrningsstrukturer och policyinstrument för en hållbar hantering av dagvatten

Målet med syntesprojektet är att identifiera lösningar för en omställning till en hållbar dagvattenhantering som hanterar föroreningar från dagvatten och ger städerna bättre motståndskraft mot översvämningar, torka och värmeböljor. 

Forskarnas fokus är lösningar för att hantera ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningar relaterade till en hållbar dagvattenhantering. Det tvärvetenskapliga projektet kommer att identifiera styrmedel och strukturer som kan reformera eller förändra det nuvarande systemet, genom att syntetisera kunskap om möjliga lösningar - exempelvis naturbaserade - från jämförbara länder. Forskarna kommer att sammanställa ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningar ur ett svenskt perspektiv för en hållbar dagvattenhantering.

Resultaten från studien förväntas vara användbara för nationella myndigheter såsom Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, samt Boverket och kommunala aktörer som arbetar med dagvattenhantering i fysisk planering. 

Projektledare: Johanna Sörensen, Lunds universitet

Projekttid: 1 mars 2023 till 31 augusti 2024

Beviljade medel: 1 500 000 kronor

Om utlysningen

Mer information

Kontakt

Forskningssekreterare Neda Farahbakhshazad 

E-post: neda.farahba@naturvardsverket.se 

Telefon: 010-698 12 50 

Forskningssekreterare Karin Hansen 

E-post: karin.hansen@naturvardsverket.se 

Telefon: 010-698 13 28