Synteser om avloppsvatten och övergödning

Fyra syntesarbeten har tilldelats medel för att sammanfatta och analysera kunskapsläge och kunskapsbehov inom områdena avloppsvatten och övergödning.

Det övergripande syftet med synteserna är att bidra till policyutveckling inom hållbar vattenhantering så att vi uppnår miljömålen på lång sikt och att miljöns tillstånd förbättras.

Utlysningen var inriktad på tre områden: Avloppsvatten som resurs, där två syntesarbeten beviljats medel. Ett syntesarbete har tilldelats medel inom området hållbara material i markbaserade avloppsanläggningar, och ett inom området övergödning i kust och hav i Bottniska viken. 

Samtliga syntesarbeten pågår från 1 mars 2022 till 29 februari 2024. 

Återvinning och återanvändning av resurser från avloppsströmmar – bästa tillgängliga kunskap och erfarenhet från praktiken

Syftet med syntesen är att hjälpa nyckelaktörer i Sverige mot en gemensam vision kring hållbara processer för resursåterföring från avlopp. De senaste åren har en mängd innovativa tekniker och system utvecklats för att återvinna och återanvända näringsämnen och kol från toalettavlopp och avlopp. Dessutom har ny forskning tillkommit.

Forskarna kommer bland annat att använda resultat från vetenskapliga kartläggningar samt statistik för att beskriva nuvarande situation och göra prognoser av framtida behov kring resursåterföring från avlopp. En referensgrupp och en expertgrupp ingår i projektet.

Syntesen kommer att innehålla en beskrivning av risker och nyttor förknippade med tekniker och produkter för resursutvinning från avlopp. Forskarna kommer även att ta fram en vägledning om risker och nyttor förknippade med resursåterföring från avlopp.

Projektledare: Christian Baresel, IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projekttid: 1 mars 2022–29 februari 2024
Beviljade medel: 2 990 325 kr
Projektwebbplats: Avloppsvatten som resurs

Att återanvända eller inte: Är renat avloppsvatten en giftfri och hållbar resurs för framtiden? (REASSURE)

Syftet med syntesen är att förbättra kunskapen om potential och hållbarhet för användning av renat hushållsavloppsvatten såväl i Sverige som internationellt. 

Praxis för återanvändning varierar stort inom Sverige och mellan länder. Projektet kommer att identifiera faktorer som förklarar dessa skillnader. Forskarna kommer att beskriva nuvarande tillstånd för återanvändning av avloppsvatten i Sverige och förekomst av farliga föroreningar som hinder för återanvändning, samt utvärdera möjligheter med avancerad reningsteknik för farliga föroreningar. I syntesen ingår även en bedömning av hälsorisker för människa och miljö när det gäller exponering för skadliga föroreningar vid återanvändning av avloppsvatten. 

Data kommer att sammanställas genom litteraturöversikter och analyseras för kvantitativa och kvalitativa resultat. Syntesen kommer att innehålla rekommendationer för beslutsfattare. 

Projektledare: Foon Yin Lai, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Projekttid: 1 mars 2022–29 februari 2024
Beviljade medel: 2 728 035 kr

Att återanvända eller inte: Är renat avloppsvatten en giftfri och hållbar resurs för framtiden?
Youtube video

Filtermaterial i markbaserade anläggningar – hållbara alternativ till naturgrus

Syntesen ska visa på långsiktigt hållbara filtermaterial för markbaserad rening av avloppsvatten. Dessa material ska kunna ersätta dagens användning av naturgrus som är en ändlig resurs. Forskarna kommer att djupstudera de sex till åtta filtermaterial som bedöms mest lovande med hänsyn till reningseffektivitet, reningsmekanismer, fysiska och kemiska egenskaper, inneboende risker samt socioekonomisk och miljömässig hållbarhet. Syntesen kommer att ranka de alternativa filtermaterialen baserat på hållbarhet och praktisk användbarhet. Arbetet baseras på litteraturstudier och utvecklad utvärderingsmetodik samt kunskap och erfarenhet från experter inom bland annat industrin, myndigheter och akademin.  

Projektledare: Erik Sindhöj, RISE
Projekttid: 1 mars 2022–29 februari 2024
Beviljade medel:  2 999 579 kr

Närsalter och övergödning i Bottniska viken

Syntesen syftar till att klarlägga ekosystemets närsaltsdynamik och effekter av mänsklig aktivitet på begränsande ämnen och övergödning i Bottniska viken.

Bland annat kommer syntesen att beskriva vad som är det mest begränsande ämnet i Bottniska viken och hur övergödning bäst kan undersökas. En annan specifik fråga är hur minskade utsläpp av kväve och fosfor påverkar koncentrationerna av närsalter i Bottniska vikens kustområden. Forskarna kommer att analysera information i bland annat vetenskapliga artiklar, samt sammanställa data från monitoringprogram och recipientkontrollprogram (SRK). Projektet utförs i nära samarbete med Kustgrupp Nord som representerar alla länsstyrelser längs Bottniska viken.

Projektet kommer att producera datamatriser på relevanta data och rekommendationer till myndigheter. Resultaten förväntas vara till nytta för att uppnå effektiv havsmiljöförvaltning.

Projektledare: Agneta Andersson, Umeå universitet
Projekttid: 1 mars 2022–29 februari 2024
Beviljade medel: 2 999 970 kr

Kontakt

Forskningssekreterare Karin Hansen
karin.hansen@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 13 28

Forskningssekreterare Neda Farahbakhshazad
neda.farahba@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 12 50

Utredare Bengt Fjällborg
bengt.fjallborg@havochvatten.se
Telefon: 010-698 60 60