Hållbar klimatomställning och klimatanpassning

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎februari‎ ‎2024

Under två och ett halvt år får forskare på Sveriges lantbruksuniversitet och Luleå tekniska högskola dela på drygt 22 miljoner kronor ur Miljöforskningsanslaget för att forska om återställande av skogens våtmarker, samt för en tvärvetenskaplig studie om hur vi ska förena motstridiga intressen för att nå klimat- och miljömålen.

Syftet är att koppla samman frågor kring, och samspelet mellan, minskad klimatpåverkan, klimatanpassning samt återställande, bevarande och stärkande av biologisk mångfald för ökad resiliens, och hitta kombinationer av lösningar för omställning som är långsiktigt hållbara och genomförbara.

Återvätning av skogliga våtmarker: strategier för implementering och anpassning till framtidens klimat

De senaste 150 årens dränering av våtmarker har ökad mängden skogsmark, men också försämrat naturens förmåga att hantera höga och låga vattenflöden samt minskat den biologiska mångfalden. Detta har lett till en ökad risk för skogsbränder, översvämningar och torka, samt ökad spridning av sjukdomar och skadegörare.

Försök på att återställa våtmarkerna pågår, men vi vet för lite om hur man bäst gör det. Det försöker forskarna ta reda på genom att bygga modelleringsverktyg och utvärdera genomförda våtmarksrestaureringar utifrån olika aspekter. Den övergripande frågeställningen är var och hur våtmarker ska återställas för att maximera nyttan och minimera riskerna såsom våtmarkens vattenhållande förmåga, vattenkvalitet inklusive brunifiering och metylkvicksilver, växthusgasbalans, biodiversitet, djurs spridning av sjukdomar, utbrott av granbarkborre, och skogens rekreationsvärden.

Projektledare: Karin Eklöf, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Beviljade medel: 11 255 973 kronor

Återvätning av skogliga våtmarker: strategier för implementering och anpassning till framtidens klimat (slu.se)

FILM: Återvätning av skogliga våtmarker - om forskningsprogrammet ReWetFor (youtube.com)

Att navigera i det politiska landskapet: barriärer och synergier i strategier för klimat och biologisk mångfald

Det råder inte brist på strategier för att främja målen för klimat och biologisk mångfald och hållbar utveckling. Men det är inte detsamma som att målen nås. Orsaken till det är flera, såsom en diskrepans mellan mål och de medel som finns till förfogande eller konflikter mellan olika aktörer.

Forskarna vill genom en tvärvetenskaplig studie identifiera problem och hitta sätt att kringgå hindren för att nå klimat- och miljömålen, men även hitta vägar för samverkan mellan befintliga och framtida strategier för klimat och biologisk mångfald. Forskningsprogrammets målsättning är att ge rekommendationer för att överkomma barriärer, undvika kontroverser och målkonflikter och istället öka synergier mellan olika strategier genom att omvandla dem till konkreta åtgärder och vägledningar.

Projektledare: Simon Matti, Luleå tekniska högskola
Beviljade medel: 11 119 765 kronor

Mer information om utlysningen

Kontakt

Forskningssekreterare Karin Hansen. Telefon: 010-698 13 28.
karin.hansen@naturvardsverket.se