Domstolsprocess om Kaunis Iron AB:s tillstånd

Vid Kaunisvaara och Tapuli har sedan 2011 gruvverksamhet bedrivits i omgångar av tidigare verksamhetsutövaren Northland Resources AB samt nuvarande verksamhetsutövare Kaunis Iron AB. Kaunis Iron AB övertog verksamheten i början av 2018 och påbörjade gruvdrift i juli 2018. Utvinning av järnmalm sker i dagbrottet i Tapuli, anrikning i processverket i Kaunisvaara och hantering av avfall på gråbergsupplag och i sandmagasin. Verksamheten bedrivs i nuläget under tillstånd beslutat av Gränsälvskommissionen den 20 augusti 2010 i mål M 11/09 som är tidsbegränsat till 2025.

Processen 

Kaunis Iron AB har i juli 2019 inkommit med en ny ansökan till Mark- och miljödomstolen i Umeå. Ansökan rör ett nytt tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken för hela verksamheten inklusive gruvbrytning i nya dagbrotten Palotieva samt Sahavaara. Målet kungjordes i maj 2021, syn hölls i september 2021 och huvudförhandling genomfördes v. 35-37 2022. 

Naturvårdsverkets inställning

Naturvårdsverket har i målet i första hand yrkat på avvisning och i andra hand avslag då ansökan i sin nuvarande form inte uppfyller grundläggande krav i lagstiftningen. 

Naturvårdverket har verkat för att ansökan ska få den omfattning som krävs genom deltagande i samråd och flertalet yttranden. 

Underrättelse till regeringen

Naturvårdsverket underrättade regeringen om ansökan enligt 17 kap 5 § första stycket miljöbalken i september 2021. Detta mot bakgrund av att Naturvårdsverket utifrån ansökans skick bedömde att det kunde vara fråga om en verksamhet som kan få betydande omfattning eller bli av ingripande slag (1 kap 1 § miljöbalken) Regeringen meddelade den 19 maj 2022 att de inte vidtog någon åtgärd med anledning av underrättelsen.

Domstolens avgörande

Mark- och miljödomstolen (nedan MMD) meddelade dom i målet den 1 december 2022. Kaunis iron AB fick bifall på sin ansökan om tillstånd. Tillståndet har förenats med förhållandevis omfattande villkor till skydd för miljön och har även tidsbegränsats. Naturvårdsverket delar inte domstolens bedömningar i alla delar och anser att det i och för sig skulle kunna finnas skäl att överklaga delar av domen. Naturvårdsverket anser dock att det är av stor vikt att Kaunis Iron AB:s befintliga tillstånd upphör att gälla. Det tillsammans med att det nya tillståndet har en omfattande villkorsreglering till skydd för miljön och är tidsbegränsat gör sammantaget att Naturvårdsverket i dagsläget inte kommer att överklaga domen.

Dokument

Samråd 

Yttranden

Ansökan om återkallelse 

Naturvårdsverket ansökte i juni 2018 om delvis återkallelse av beslut i mål M 11/09 meddelat av Gränsälvskommissionen den 10 augusti 2010 (nedan GÄK-tillståndet). Kaunis Iron AB återstartade gruvverksamheten den 12 juli 2018 under GÄK-tillståndet trots att brister och risker påpekats.

Den 13 januari 2022 kom domen från Mark- och miljödomstolen gällande frågan om delvis återkallelse. I domen framgår att verksamheten inte bedrivs i enlighet med tillståndet bland annat gällande transporter av slig men även klarningsmagasinets konstruktion och drift. Domstolen begränsade därför den tillåtna produktionsmängden till 7 miljoner ton malm (1/3 av den ursprungliga mängden på 20 miljoner ton). 

Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen av en sameby, 2 miljöorganisationer samt två sakägare. Mark- och miljööverdomstolen meddelade inte prövningstillstånd. Detta har överklagats till Högsta domstolen av en sameby, en miljöorganisation samt två sakägare.