Hur Naturvårdsverket behandlar personuppgifter

Här hittar du information om hur personuppgifter behandlas inom Naturvårdsverket. Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom verksamheten och behandlar personuppgifter enligt gällande dataskyddsregler.

Med behandling av personuppgifter menas allt som Naturvårdsverket gör med uppgifter som, direkt eller indirekt, handlar om en person som är i livet. Både enstaka åtgärder och serier av åtgärder omfattas av reglerna. Det kan handla om insamling, registrering, lagring, bearbetning, utlämnande eller sammanställning av personuppgifter.

Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och foton.

Naturvårdsverket har ett elektroniskt ärende-, dokument-, och arkivhanteringssystem för att underlätta handläggning av ärenden. I systemet behandlas bland annat personuppgifter som förekommer i ärendena.

Vad gör Naturvårdsverket med personuppgifter?

Naturvårdsverket behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra de uppdrag som ges till oss av regeringen.

Om Naturvårdsverket

Alla behandlingar av personuppgifter måste ha en rättslig grund. I de allra flesta fall följer den rättsliga grunden av lag eller annan författning. Naturvårdsverket behandlar även personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtal. 

Vilka personuppgifter samlar Naturvårdsverket in?

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen styr vilken information vi behandlar. Naturvårdsverket behandlar exempelvis personuppgifter för kommunikation med allmänheten med koppling till vårt uppdrag och som en del av vår serviceskyldighet.

Naturvårdsverket är även ansvarig myndighet för jakt- och jägarexamensregistren enligt jaktförordningen. Vidare samlar myndigheten in personuppgifter för att kunna hantera ansökningar och betala ut bidrag och stöd enligt exempelvis klimatklivsförordningen och elfordonspremien. Naturvårdsverket behandlar även dina personuppgifter om du deltar i en konferens, om du söker arbete hos oss, eller om du av annan anledning har kontakt eller samverkar med myndigheten.

Vanligast är att information samlas in direkt från den registrerade. I vissa fall samlar vi även in uppgifter från andra källor, exempelvis andra myndigheter.

Vilka andra kan vara mottagare av personuppgifter som lämnas till Naturvårdsverket?

Ändamålet med behandlingen och den rättsliga grunden styr vilka som kan komma att ta del av dina personuppgifter. Naturvårdsverket lämnar personuppgifter till exempelvis andra myndigheter om det följer av en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning eller för att det följer av en rättslig förpliktelse som åvilar Naturvårdsverket. Vidare kan personuppgifter lämnas till leverantörer eller andra parter som behöver ta del av uppgifterna för att fullfölja ett avtal mellan Naturvårdsverket och dig.

Naturvårdsverket lämnar endast vidare personuppgifter i de fall det finns rättsligt stöd som tillåter detta. Information om mottagarna eller kategorierna av mottagare lämnas av Naturvårdsverket vid tillfället för insamlandet av personuppgifterna.

Alla uppgifter som lämnas till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan alla som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter. Naturvårdsverket kan endast hemlighålla dina personuppgifter om dessa omfattas av en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen.

Hur länge sparar Naturvårdsverket personuppgifter?

Personuppgifterna bevaras i den utsträckning som ändamålet med behandlingen eller lagstiftning kräver. Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter.

Hur skyddar Naturvårdsverket dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter hos Naturvårdsverket ska skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till behandlingens art samt risken med behandlingen. Det kan exempelvis vara behörighetsstyrning i systemen i form av att endast de personerna som behöver personuppgifterna för att utföra sitt arbete har tillgång till uppgifterna, att uppgifterna skickas via krypterad e-post eller lagras på ett korrekt sätt enligt Naturvårdsverkets rutiner.

Överföring av personuppgifter till tredjeland

Naturvårdsverket behandlar vanligen personuppgifter inom EU/EES.

Vilka rättigheter har jag som registrerad?

Dataskyddsförordningen ger dig som registrerad ett antal rättigheter

Vem kan jag vända mig till för att få veta mer?

Line Zandén är Naturvårdsverkets dataskyddsombud. Till henne kan du vända dig om du vill veta mer om hur Naturvårdsverket hanterar personuppgifter.

E-post: dataskyddsombud@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 16 74

Post:

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

Mer information

Synpunkter

Om du har synpunkter på hur Naturvårdsverket hanterar dina personuppgifter vill vi gärna att du kontaktar oss. Du har även rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Klagomål och tips (Integritetsskyddsmyndighetens webbplats)