Esbokonventionen - om information till grannländer

Konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, Esbokonventionen, är en miljöskyddskonvention för Europa, Kanada och USA om samarbete för att förebygga gränsöverskridande miljöeffekter. Här finns krav på att informera grannländer och allmänheten om planerade verksamheter som kan orsaka miljöeffekter.

Aktuella ESBO-ärenden återfinns längst ned på sidan.

Formellt namn

  • Konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang.
  • Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context.

Vardagsnamn

  • Esbokonventionen. EIA-konventionen.

Kort om konventionen

Konventionen, som har arbetats fram inom FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE), undertecknades 1991 och trädde i kraft 1997. Också EU som organisation, liksom vissa andra organisationer, kan ansluta sig till konventionen. År 2001 gjordes en ändring om allmänhetens rätt att delta i processen samt att konventionen även öppnades för icke-ECE-länder. År 2004 gjordes ytterligare en ändring, som särskilt berör vilka verksamheter som ska omfattas av konventionen. Ändringarna trädde slutligen i kraft 2017.  Konventionens Protokoll om strategiska miljöbedömningar (SEA) undertecknades 2003 och trädde i kraft 11 juli 2010.

Sverige och konventionen

Sverige har ratificerat konventionen, ändringarna och protokollet.

Varför finns konventionen?

Verksamheten i ett land kan påverka miljön i ett grannland, varför man behöver samarbeta så att det är klart för alla vad som planeras och görs i omgivningen och vilka miljökonsekvenser detta kan få. Man ska i möjligaste mån undvika att verksamheter leder till omfattande miljöeffekter samt hålla varandra väl informerade. Det internationella samarbetet ska förbättras vad gäller miljökonsekvensbeskrivningar och då särskilt beskrivningar av gränsöverskridande miljöeffekter av vissa verksamheter.

Så tidigt som möjligt ska man arbeta för att förhindra framtida skadliga miljöeffekter av en planerad verksamhet. Parterna ska också se till att allmänheten har tillgång till information och kan delta i beslutsprocessen för projekt som kan få gränsöverskridande miljöeffekter. Syftet med protokollet är bland annat att tidigt i processen "fastställa klara, öppna och effektiva förfaranden för hur strategisk miljöbedömning ska gå till".

Hur fattas och genomförs konventionsbeslut?

Representanter för konventionsparterna möts vart tredje år i Partsmötet.

Konventionen på svenska

Konventionen med ändringar på engelska

EU och konventionen

EU har ratificerat konventionen och SEA-protokollet.

Konventionens sekretariat och webbplats

Aktuella ESBO-ärenden