Ekosystemtjänster

En skål full med blåbär stående i blåbärsris

Ekosystemtjänster är produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Begreppet kan användas som ett pedagogiskt verktyg i hållbarhetsarbetet.

Naturen, med dess biologiska mångfald, är grunden för människans existens. Vårt samhälle är beroende av biologisk mångfald, fungerande ekosystem och leverans av ekosystemtjänster. Om olika aktörer i samhället inkluderar ekosystemtjänster i sin planering, kan vi nå ett samhälle där exempelvis:

  • folkhälsan förbättras med renare luft och mark, 
  • barn blir friskare och starkare då de leker i naturen, 
  • fler möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv på landsbygden och i staden, 
  • fler pollinatörer bidrar till bättre produktion av exempelvis frukt och bär,
  • landskapet hålls öppet genom naturbete, som ger både livsmiljöer för en mängd arter och mat till oss människor, 
  • skogar blir mer motståndskraftiga mot insekts- och sjukdomsangrepp, 
  • vattnet hålls kvar längre i landskapet, exempelvis av våtmarker, som mildrar negativa effekter vid torka, 
  • effekterna av översvämningar, ras och skred som kan skada fastigheter och vägar mildras av absorberade grönytor och växters rötter som binder jorden. 

Det här är några exempel på möjliga effekter om ekosystemtjänster inkluderas vid framtagande av strategier, i beslut, vid ekonomiska investeringar, tidigt i projektplanering, vid fysiska åtgärder samt vid skötsel och förvaltning. Ett ekosystem kan dessutom bidra med många olika typer av ekosystemtjänster, så kallad mångfunktionalitet. En åtgärd som hjälper oss att hantera samhällsutmaningar genom att skydda, utveckla eller skapa ekosystem samtidigt som biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande främjas, kallas för en naturbaserad lösning.

Mer om statusen för den biologiska mångfalden och ekosystemen, och dess avgörande betydelse för människan finns i denna rapport: 

Global utvärdering av biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Arbeta med ekosystemtjänster

Nyhetsbrev om grön infrastruktur och ekosystemtjänster

Vill du veta mer om arbetet med grön infrastruktur och ekosystemtjänster? Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Här får du nyheter om grön infrastruktur och ekosystemtjänster, tips om aktiviteter, material, lärande exempel och forskning.

Besök vår nyhetsbrevsida och välj "Insatser för grön infrastruktur och ekosystemtjänster"

Relaterade ämnen