Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är grunden för vår välfärd. Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.

Växter renar luft och vatten, bin pollinerar grödor och naturen ger oss möjlighet till friluftsliv och rekreation. Detta är viktiga ekosystemtjänster som är en grundförutsättning för vår hälsa och välfärd. Fungerande ekosystem som levererar ekosystemtjänster är också avgörande för att kunna stå emot klimatförändringar. 

Hur vi använder mark och vatten, planerar och bygger avgör om vi kan bevara och utveckla ekosystemens kapacitet att leverera ekosystemtjänster. I dag fattas många beslut utan att värdet av ekosystemtjänster beaktas, till exempel vid nyttjande eller exploatering av naturområden.  

Genom att öka kunskapen om alla de tjänster som ekosystemen ger, och vilka risker som uppstår om de inte förvaltas på ett hållbart sätt, skapas ökad förståelse och ökat engagemang för att bevara och hållbart nyttja biologisk mångfald och fungerande ekosystem.   

Genom att synliggöra och värdera ekosystemtjänster kan alla – politiker, myndigheter, kommuner, företag, organisationer och privatpersoner – fatta mer medvetna och hållbara beslut.

Begreppet ekosystemtjänster...

används för att skapa förståelse för att människors överlevnad och välmående är beroende av de tjänster som ekosystemen ger. Ekosystemtjänster synliggör på så sätt vårt beroende av fungerande ekosystem.

Ekosystemtjänster kan hjälpa oss att möta olika samhällsutmaningar

Naturbaserade lösningar är åtgärder som utgår från de funktioner ekosystemen bidrar med, så kallade ekosystemtjänster. Genom att skydda, utveckla och skapa ekosystem med syfte att bibehålla och stärka ekosystemtjänster kan vi hantera olika utmaningar kopplade till exempelvis klimatförändringar och mark- och resursanvändning. Rätt utformade har olika naturbaserade lösningar potential att till exempel förbättra luftkvaliteten i städer, klimatanpassa de areella näringarna och främja folkhälsa.

Att värdera ekosystemtjänster vid mark- och vattenanvändning

Vid beslut som påverkar mark- och vattenområden behöver man ofta göra avvägningar. Det handlar om beslut kopplade till exempelvis planering, exploatering, skötsel och förvaltning av mark och vatten. Genom att gynna vissa tjänster kan produktionen av dessa öka, men detta sker ofta på bekostnad av andra tjänster. Till exempel kan livsmedels- och virkesproduktion orsaka ekologiska förändringar som försvagar andra, ofta reglerande och kulturella ekosystemtjänster såsom pollinering, vattenrening eller möjlighet till naturupplevelser. Det är alltså svårt att främja alla ekosystemtjänster samtidigt. Genom att göra en ekosystemtjänstanalys, där man identifierar vilka ekosystemtjänster som gynnas och vilka som missgynnas av ett visst beslut, underlättas denna avvägning.  

Det är en utmaning för samhället att värdesätta och prioritera insatser för att stärka stödjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster. Dessa kan oftast inte köpas och säljas på en marknad och har därför inte ett tydligt uppmätt monetärt värde. Trots att tjänsterna utgör grunden för vår välfärd är de ofta osynliga i många beslut. Naturvårdsverkets guide för att värdera ekosystemtjänster ger stöd i arbetet med att identifiera vilka värden olika mark- och vattenområden har.

Hot mot ekosystemtjänster

Ekosystemens förmåga att leverera de tjänster vi människor är beroende av håller på att urholkas av ett alltför ensidigt nyttjande. Det innebär risker för människors liv och hälsa. Vi behöver förstå processerna i ekosystemen, hur mänskliga aktiviteter och beslut påverkar dem och vad vi kan göra för att bibehålla, återställa eller förbättra deras funktion.

Mer om hoten mot ekosystemtjänster
Youtube video