Storskarv, antal bon och kolonier i Sverige

Granskad: ‎den ‎22‎ ‎mars‎ ‎2024

Populationen av storskarvar fortsätter att växa i Sverige. För första gången sedan 2012 har en rikstäckande inventering genomförts.

   En kraftig ökning av storskarv

   Resultaten för 2023 års inventering visar på en kraftig ökning av den häckande populationen av storskarv i Sverige sedan 2012. Sammanlagt räknades 74 767 bon i 224 kolonier jämfört med 40 958 bon och 169 kolonier år 2012. Häckande storskarv konstaterades i alla län utom Jämtlands och Dalarnas län.

   En uppenbar förändring från 2012 är att antalet kolonier och bon har ökat i de flesta län, som mest i Kalmar, Blekinge, Västra Götalands och Östergötlands län. Majoriteten av de häckande storskarvarna, över 64 000 bon i 147 kolonier, återfanns i kustmiljöer medan ungefär 10 000 bon i 77 kolonier återfanns i sötvattensmiljöer.

   Rikstäckande inventering av storskarv

   Under 2023 gjorde Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), på uppdrag av Naturvårdsverket, en rikstäckande inventering av häckande storskarvar i Sverige. Den senaste rikstäckande inventeringen gjordes 2012 och innan dess genomfördes en 2006. Därför fanns det ett stort behov av att uppdatera både kunskapsläget om storskarvens geografiska utbredning, och om populationens utveckling i Sverige.

   Rikstäckande inventering av häckande storskarv i Sverige 2023 (slu.se)

   Två underarter av storskarv

   I Sverige förekommer två underarter av storskarv: atlantstorskarv (Phalacrocorax carbo carbo) och mellanskarv (Phalacrocorax carbo sinensis). Mellanskarven är den underart som häckar i Sverige medan atlantstorskarvens närmaste häckningsplatser finns i Norge, på de brittiska öarna samt i Frankrike.

   Varför vi inventerar storskarv

   I takt med att antalet storskarvar ökat i Sverige, har konflikterna mellan människans intressen och storskarven blivit fler, framför allt då det är en fiskätande art. Frågorna om hur storskarven kan påverka ekosystem och fiskpopulationer är därför högaktuella. Populationsutveckling och migration är parametrar som det behövs mer underlag om för att bättre kunna besvara dessa frågor, varför Naturvårdsverket nu genomfört den första inventeringen sedan 2012.

   Jakt på storskarv

   Storskarven är fredad från allmän jakt men skyddsjakt på Länsstyrelsens initiativ samt skyddsjakt på enskilds initiativ kan bedrivas för att skydda särskilda områden eller fiskeredskap. Viktigt för förvaltningen är att rapportera in antal fällda storskarvar. Vid skyddsjakt på enskilds initiativ kan det göras via appen Viltdata, som Svenska Jägareförbundet tillhandahåller.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Levande sjöar och vattendrag
   • Hav i balans samt levande kust och skärgård
   • Ett rikt växt- och djurliv

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Antal kolonier av storskarv

   Län 2006 2012 2023
   Norrbotten 3 0 2
   Västerbotten 3 2 2
   Västernorrland 7 7 8
   Gävleborg 5 3 13
   Värmland 10 7 5
   Uppsala 7 3 9
   Stockholm 25 23 18
   Västmanland 3 4 5
   Örebro 12 7 6
   Södermanland 19 11 18
   Västra Götaland 27 26 34
   Östergötland 23 21 17
   Gotland 12 12 7
   Kalmar 9 15 37
   Jönköping 3 4 4
   Halland 2 2 9
   Kronoberg 7 10 3
   Blekinge 4 3 14
   Skåne 9 9 13
   Totalt 190 169 224

   Relaterade sidor