Livsmedelsavfall i Sverige

Under 2020 uppkom cirka 0,9 miljoner ton fast livsmedelsavfall i Sverige. Det motsvarar 88 kg per person, varav 61 kg uppstår i hushållen. För hushåll har även mat och dryck till avlopp uppskattats till ytterligare 190 000 ton vilket motsvarar 18 kg per person och år.

   För att följa upp mål och sätta in lämpliga åtgärder och styrmedel är det viktigt att veta hur stora mängderna livsmedelsavfall är och var de uppkommer. Naturvårdsverket har låtit Svenska MiljöEmissionsData (SMED) kartlägga mängden sedan 2012. Genom att följa utvecklingen kan det gå att se trender för hur Sverige lyckas minska mängderna. 

   Kartläggningen avseende 2020 visar totalt lägre uppskattade mängder än 2018. Detta kan delvis förklaras med en tydligare EU gemensam definition för vad som ska klassas som livsmedelsavfall inom primärproduktion.

   Ändrade uppföljningsmetoder för offentliga måltider och i viss mån även privata restauranger påverkar också resultatet 2020 jämfört med 2018. Restaurangsektorn påverkades också stort av covid-19-pandenmin och i statistiken har det tagits hänsyn till antal permitterade anställda.

   För hushåll som står för den största andelen och där uppföljningen gjorts på samma vis under en längre tid syns i livsmedelsavfallsstatistiken en minskande trend, även per person.  

   Statistik över livsmedelsavfall motsvarar inte matsvinnet

   Naturvårdsverket ansvarar för att ta fram nationell avfallsstatistik för vidare rapportering till EU. Inom ramen för detta ansvar tas idag uppgifter för mängd livsmedelsavfall fram. Eftersom allt matsvinn inte hanteras som avfall, utan istället till exempel som foder eller annan förädling, innefattas det inte av det ansvar som Naturvårdsverket har och presenteras därmed inte i den nationella avfallsstatistiken. Naturvårdverket samverkar med andra myndigheter och aktörer för att ta fram bättre statistik för matsvinn.

   Nästa uppdatering

   Krav från EU och nationella behov kan påverka insamling av data och från referensår 2020 måste alla EU-länder årligen rapportera uppkomna livsmedelsavfallsmängder fördelat på led i livsmedelskedjan till EU. Minimikravet är att respektive led ska undersökas var fjärde år. 

   Livsmedelsavfall som uppkommer i primärproduktion och livsmedelsindustri sammanställs vartannat år i samband med framtagningen av den nationella avfallsstatistiken. Statistiken omfattar de livsmedelsavfallsmängder som genererats i Sverige två år före publiceringen. 

   Statistiken redovisas sedan här på Naturvårdsverkets webbplats. För ett urval av led i livsmedelskedjan kommer uppdaterade uppgifter avseende år 2021 att publiceras av Naturvårdsverket våren 2023.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Begränsad klimatpåverkan

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Publikationer