Matavfallsmängder i Sverige

Under 2018 uppkom cirka 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige. Det motsvarar 133 kilogram per person, varav 95 kilogram uppstår i hushållen, och omfattar både separat utsorterat matavfall samt matavfall som slängs tillsammans med annat avfall i restavfallet samt i avloppet.

  • Kartläggning av matavfallsmängder i Sverige

   För att följa upp mål och sätta in lämpliga åtgärder och styrmedel är det viktigt att veta hur stora mängderna matavfall är och var de uppkommer. Naturvårdsverket har låtit Svenska MiljöEmissionsData (SMED) kartlägga mängden matavfall i Sverige för åren 2010, 2012, 2014, 2016 och 2018. Genom att följa utvecklingen går det att se trender för hur Sverige lyckas minska mängderna.

   Kartläggningen från 2018 visar på en ökning av mängden matavfall från butiks- och konsumentled i Sverige sedan 2016 (se figur ovan). På grund av metodbyte så har det visat sig att större mängd matavfall genereras från livsmedelsbutiker än vad tidigare har uppskattats. I statistiken för 2018 utgår uppskattningen från säkrare statistik inrapporterad direkt från dagligvaruhandeln.

   Siffror för 2018 visar på att livsmedelsindustrin succesivt minskat sitt matavfall. Eftersom tolkningar och definitioner av vad som klassas som matavfall har varierat mellan åren är det dock svårt att jämföra data. De mängder som klassificeras som matavfall inom livsmedelsindustrin är blod, förpackade produkter från mejerier, fetter, sopmjöl, degspill, bröd och kex. En stor mängd restprodukter från livsmedelsindustrin blir djurfoder, men ingår inte i statistiken då de inte klassificeras som matavfall.

   Data avseende matavfall från primärproduktion har inte uppdaterats sen 2014 och uppgifterna bedöms vara osäkra. Ett arbete för att utveckla statistiken avseende primärproduktionen pågår på Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

   Minskning av hushållens matavfall

   Undersökningen visar att hushållen har minskat sitt matavfall sedan 2016.Trots detta står hushållen fortfarande för den största mängden matavfall i livsmedelskedjan, 917 000 ton matavfall år 2018. Det motsvarar cirka 95 kilogram matavfall per person år 2018, vilket är en betydande del av det totala matavfallet per person som uppstår i hela livsmedelskedjan.

   Tabellen nedan visar uppkommet matavfall i kilo per person år 2012–2018 fördelat på led i livsmedelskedjan (avrundade siffror).

     2012 2014 2016 2018
   Jordbruk och fiske -* 10 10 10**
   Livsmedelsindustri 18 8 5 4
   Livsmedelsbutiker 5 3 3 10
   Storkök 7 7 7 7
   Restauranger 8 7 7 7
   Hushåll
   exkl. via avloppet
   81*
   81
   100
   74
   97
   71
   95
   69
   Summa 118* 134 129 133

   * Omfattar varken livsmedelsavfall som hälls ut via avloppet i hushållen eller livsmedelsavfall från jordbruk och fiske.
   ** Ingen uppdatering har gjorts sedan 2014.

   Statistik över matavfall motsvarar inte matsvinnet

   Naturvårdsverket ansvarar för att ta fram nationell avfallsstatistik för vidare rapportering till EU. Inom ramen för detta ansvar tas idag uppgifter för mängd matavfall fram. Eftersom allt matsvinn inte hanteras som avfall, utan istället till exempel som foder eller annan förädling, innefattas det inte av det ansvar som Naturvårdsverket har och presenteras därmed inte i den nationella avfallsstatistiken. Naturvårdverket stödjer arbete med att ta fram bättre statistik för matsvinn tillsammans med andra myndigheter och aktörer.

   Nästa uppdatering

   Krav från EU och nationella behov kan påverka insamling av data och från år 2020 måste alla EU-länder rapportera uppkomna matavfallsmängder till EU. Idag sammanställs matavfallsstatistiken vartannat år i samband med framtagningen av den nationella avfallsstatistiken. Statistiken omfattar de matavfallsmängder som genererats i Sverige två år före publiceringen. Statistiken redovisas sedan här på Naturvårdsverkets webbplats. Nästa omgång med avfallsdata avser år 2020 och kommer att publiceras av Naturvårdsverket våren 2022.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Begränsad klimatpåverkan

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket