Import och export av avfall

Importen av avfall till Sverige fortsätter att öka och har sedan 2010 mer än fördubblats. Det visar Naturvårdsverkets statistik över anmälningspliktiga gränsöverskridande avfallstransporter.

   Sverige rapporterar årligen uppgifter kring anmälningspliktiga gränsöverskridande avfallstransporter till EU-kommissionen och Baselsekretariatet. Anmälningspliktigt avfall är till exempel farligt avfall, hushållsavfall, bygg- och rivningsavfall och träavfall.

   Sverige importerade år 2021 anmälningspliktigt avfall främst från Norge, följt av Storbritannien och Finland, och exporterade framförallt avfall till Norge och Tyskland. Av det importerade avfallet gick huvuddelen till energiåtervinning och den största delen av det exporterade avfallet gick till metallåtervinning och materialåtervinning av oorganiskt material.

   Andel per avsändarland 2021
   Avsändarländer för Sveriges avfallsimport 2021. Andel per avsändarland i procent.
   Andel per mottagarland 2021
   Mottagarländer för Sveriges avfallsexport 2021. Andel per mottagarland i procent.

   Illegala gränsöverskridande avfallstransporter

   Vi sammanställer också statistik om illegala transporter som upptäcks vid kontroller i Sverige av tillsynsmyndigheter, det vill säga länsstyrelsen, miljökontor, tullen eller polisen.

   Antalet stoppade transporter av avfall har ökat, men det går inte att säga om det beror på att antalet olagliga avfallstransporter har ökat. Snarare beror det på bättre tillsyn och att samarbetet mellan myndigheter utvecklats de senaste åren.

   Statistik över illegala gränsöverskridande avfallstransporter, uppdelat per världsdel och land

   Statistik över illegala gränsöverskridande avfallstransporter, uppdelat på avfallssort

   SCB har tabeller och diagram över mer av vår statistik om gränsöverskridande avfallstransporter:

   Avfall, gränsöverskridande transporter (scb.se)

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Begränsad klimatpåverkan
   • Giftfri miljö

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket