Fördelning av bidrag till information och kommunikation om allemansrätt

Här presenteras projekt som beviljats bidrag för information och kommunikation om allemansrätten.

Syftet med Naturvårdsverkets bidrag är att stötta ideella föreningar och organisationer i deras arbetet med att sprida kunskapen om allemansrätten. Målet med bidraget är att det på sikt ska öka kunskapen om allemansrätten, särskilt hos den prioriterade målgrupperna, vilket i förlängningen bidrar till att fler känner sig hemma i naturen och vill vara i den.

Fördelning av bidrag 2022

2022 fördelar Naturvårdsverket nära 6 miljoner kronor till 18 informationsprojekt som alla har till syfte att öka kunskapen om allemansrätten.

Naturvårdsverket har mottagit 36 stycken ansökningar omfattande 12 814 352 kronor. Totalt har 5 924 425 kronor fördelats till 18 projekt.

Samtliga projekt riktar sig mot en eller flera av de prioriterade målgrupperna, barn, unga, nya svenskar och de som utövar aktiviteter med risk för störningar och skador på mark. Det är ett brett spann av initiativ som får medel. De ska till exempel till öka kunskapen om vad som gäller vid aktiviteter som bärplockning, klättring, paddling, ridning och orientering. Andra bjuder in till upplevelser i naturen och ger tillfälle till samtal om allemansrättens rättigheter och skyldigheter eller syftar till att höja kunskapen hos pedagoger som möter barn och unga.

Bidragssökande organisation Namn på projekt Beviljat belopp i SEK
Bärens hus ideell förening Allemansrätten och skogens bär, hållbar bärplockning för lokal konsumtion 288 850
En Frisk Generation Äventyrsskolan, allas rätt till naturen 650 000
Värmdö Hästvägsförening Läs naturen och rid! 75 400
Upplandsstiftelsen Allemansrätt för pedagoger 108 350
Norrtälje Naturvårdsstiftelse Natur för ALLA 312 000
Svenska Kanotförbundet Öka kunskapen om Allemansrätten för besökare på Godkänd Kanotcentral 400 000
Svenska Golfförbundet Golfbanan som utomhusklassrum 267 500
Stockholms Klätterförbund Hållbar Klättring 141 000
Riksförbundet Sveriges 4H Barnbok: Pim och Pella om allemansrätten 827 000
Orienteringsförbundet Ökad kännedom om Ny vägledning för arrangemang i naturen 550 000
Naturskyddsföreningen Gilla naturen 2022, tema allemansrätten 440 000
Naturkraft Gästrikland Digital tipsrunda 70 000
Hopajola Allemansrätten – vad gäller i vår natur? 265000
Föreningen Naturfilmarna En Naturfilmares Paradis 440 000
Friluftsfrämjandet Sollefteå Spelet om allemansrätten 240 000
Föreningen Vojmådalens vänner Kommunikationskampanj Allemansrätten 76 125
Generation Pep Allemanspeppen 550 000
Studiefrämjandet Norrbotten Allemansrätt med efterrätt 223 200
Totalt:    5 924 425