Stöd och inspiration

Här hittar du tips, inspiration och publikationer inför LONA-ansökan.

Stöd vid planering

Kommuner och samarbetspartners som avser att skicka in en ansökan om LONA-bidrag den 1 december 2021 kan få stöd vid planering av sin ansökan genom Naturvårdsverkets avtal med SLU Centrum för naturvägledning, CNV, eller Sveriges geologiska undersökning, SGU. Fokus ligger på kommunikation och naturvägledning samt placering och utformning av våtmarker.

Intresseanmälan för rådgivning  om naturvägledning

Många LONA-projekt omfattar kommunikation, information och kunskapsspridning i olika former, antingen ensamt eller i kombination med naturvårds- och friluftslivsåtgärder. Naturvägledning i form av till exempel skyltning, guidning och utställningar är ett betydelsefullt verktyg i naturvårds-, tillgänglighets- och friluftslivsarbetet.

Nu erbjuder CNV på uppdrag av Naturvårdsverket rådgivning om hur naturvägledning kan utformas och användas i LONA-projekt. Vid planering av ett LONA-projekt med stort inslag av naturvägledning, kan CNV vara bollplank vid arbetet med att ta fram ansökan. CNV kan svara på frågor kring naturvägledning i alla dess former – naturstigar, guidning, utställningar med mera.

Om du vill anmäla intresse för rådgivning kring naturvägledning, mejla CNV en kort beskrivning av det planerade projektet och aktuella frågor:

cnv@slu.se

På CNV kan du läsa mer om naturvägledning och om många inspirerande projekt:

Om naturvägledning i LONA-satsningar på SLU:s webbplats

Dokumentation från seminarier

Inspirationsdagar inför LONA-ansökan

Under två halvdagar träffades vi och inspirerade varandra, jobbade tillsammans och utbytte erfarenheter kring att söka och driva LONA-projekt. Eftersom det är ju Friluftslivets år så låg dagarnas fokus på friluftsliv och naturvägledning! Dagarna arrangerades av Naturvårdsverket och SLU Centrum för naturvägledning.

Dokumentation från inspirationsdagar inför LONA-ansökan (SLU:s webbplats)

Naturvägledning i LONA-satsningar (SLU:s webbplats)

Inrätta ett kommunalt naturreservat

Dokumentation från kursen Inrätta ett kommunalt naturreservat som hölls 2019.

Se inspelningen av seminariet på Youtube

Presentationer

Tips till lokala aktörer

Här får du några tips för att komma fram till ett bra projekt:

 • Tänk ut vilka åtgärder ni vill genomföra. Avgörande för ett lyckat projekt är att förarbetet och planeringen inleds så tidigt som möjligt.
 • Vid fysiska åtgärder rekommenderas fotodokumentation av den aktuella platsen både före och efter projektet så att det blir lätt att tydligt redovisa resultatet.
 • Var inte för optimistisk när tidsplanen bestäms. Tänk på att avsätta tid för alla delar av processen. Ofta tar arbetet längre tid än väntat!
 • Ibland kan det vara lättare att dela upp projektet i flera delar.
 • Förankra projektidén hos kommunen i ett tidigt skede.
 • Sök samarbetspartners som vill medverka i projektet. Kanske finns det samordningsvinster eller idéer som kan utföras inom samma projekt?
 • Undersök olika finansieringsmöjligheter. Exempelvis kan ideellt arbete räknas som medfinansiering upp till ett värde av 200 kr/timmen.
 • Det är viktigt att redan från början fundera över hur projektet ska förvaltas i framtiden. Det bör vara tydligt vem som ska ansvara för det fortsatta arbetet liksom dess kostnad och finansiering.
 • Tydliggör roller och ansvar för kommunen och inblandade lokala aktörer. Vilka rutiner ska gälla för rapportering och ekonomihantering? Det är kommunen som är rättsligt och ekonomiskt ansvarig för projektet gentemot länsstyrelsen.
 • Vänta inte till sista ansökningsdagen med ansökan då den ska göras digitalt och belastningen kan bli stor i databasen.
 • Lyckas ni inte få bidrag ett år, kontakta kommunen och fråga om det kan vara en idé att söka igen. Projektet kan ha prioriterats bort om det var många ansökningar eller om projektet var för stort.

Foldrar

Ladda ner våra foldrar som kort beskriver LONA-bidraget, vilka åtgärder som kan beviljas bidrag och hur ansökan går till.

Foldrarna får ni till genom att skriva ut på både fram och baksida och sedan vika i tre delar. Lätt att ta med. Det är på lokal nivå det händer! 

LONA – Bidrag till lokala friluftslivsprojekt (pdf 986 kB)

LONA – Bidrag till lokala naturvårdsprojekt (pdf 1 MB)

LONA – Bidrag till lokala naturvårdssatsningar som stärker grön infrastruktur (pdf 1 MB)

LONA – Pollinering (pdf 1 MB)

LONA – Våtmark – Bidrag till lokala våtmarksprojekt (pdf  974 kB)

Publikationer