Bidrag

LONA – Våtmarksprojekt

Granskad: ‎den ‎16‎ ‎juli‎ ‎2024

Inom ramen för den Lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan kommuner söka stöd för att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker. Projekt kan även initieras och drivas av föreningar och andra lokala aktörer.

Ansök direkt

Vem får söka?

Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men olika lokala aktörer kan initiera projekt.

Vad kan jag söka för?

Lokala naturvårdsprojekt och våtmarksprojekt.

Ansökningsperiod

Sista dag för kommuner att skicka in ansökningar till länsstyrelsen är 1 december 2024.

2018 infördes våtmarker som ett eget bidragsområde inom LONA. Det tillkom för att särskilt stimulera projekt som bidrar till att öka tillskottet till grundvattnet eller som stärker landskapets egen förmåga att hålla och balansera vattenflöden.

Under 2021 lyftes nyttan med återställning av våtmarker för att nå klimatmålen. Våtmarksprojekt kan beviljas bidrag med upp till 90 procent av bidragsberättigade kostnader, medan bidrag inom ordinarie LONA kan ges med upp till 50 procent.

Ansökningsförfarandet är detsamma som för bidrag inom LONA ordinarie.

Vilka projekt kan få stöd?

De våtmarksprojekt som kan få stöd är de som restaurerar eller anlägger våtmarker i syfte att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden, eller de som ökar tillskottet till grundvattnet. Stöd kan också ges till projekt som kan leda till en minskning av växthusgutsläpp från dikade torvmarker, eller våtmarker som gynnar den biologiska mångfalden och våtmarker som åstadkommer anpassningar till ett förändrat klimat. 

Exempel på sådana projekt är:

  • Borttagning av vegetation, till exempel röjning/fräsning.
  • Igenläggning och/eller dämning av diken.
  • Anläggande av dammar/småvatten/våtmark.
  • Anläggande av tvåstegsdiken.
  • Restaurering av svämplan.
  • Återmeandring.
  • Kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker enligt ovan.

Exempel på våtmarksprojekt

I LONA-tjänsten hittar du pågående och avslutade våtmarksprojekt. Bli inspirerad att starta projekt i din kommun!

Sök projekt i LONA-tjänsten

Film om LONA-bidrag för att gynna våtmarker

Youtube video

Mer om våtmarker