Bidrag

Ideella miljöorganisationer

Under de senaste åren har Naturvårdsverket beslutat om organisationsbidrag till ideella miljöorganisationer, som bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen.

Vem får söka?

Ideella miljöorganisationer.

Vad kan jag söka för?

Bidraget kan gå till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller anställda.

Ansökningsperiod

Vi räknar med att få fördela bidrag till ideella miljöorganisationer 2023. Ansökningsperioden öppnar i höst.

Beslut om bidrag till ideella miljöorganisationer 2022

Naturvårdsverket har fattat beslut om bidrag till ideella miljöorganisationer för bidragsår 2022:

25 miljoner i bidrag till ideella miljöorganisationer

Vem får söka?

I samband med Stockholm+50 och världsmiljödagen juni 2022 har regeringen föreslagit förstärkt stöd till ideella miljöorganisationer. Vi räknar med att få fördela bidrag till svenska ideella föreningar vars huvudsakliga syfte bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen.

I övrigt för att kunna erhålla bidrag ska en organisation

 • vara riksomfattande
 • ha funnits i minst tre år före ansökan
 • ha minst 100 medlemmar eller är en sammanslutning av ideella föreningar som är registrerade i Sverige och tillsammans har minst 100 medlemmar*
 • vara självständigt och demokratiskt uppbyggd, öppen för alla människor och i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, samt i fråga om medlemskap öppen för alla människor
 • inte ha huvudändamålet i sin verksamhet att bedriva eller främja friluftsliv
 • inte ha näringsverksamhet som huvudsaklig inkomstkälla
 • inte använda medel från detta bidrag till verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad
 • inte ha ett huvudsakligt ändamål att verka för sina medlemmars ekonomiska intressen.

* Paraplyorganisationer får stämma av med sina medlemsorganisationer som också söker bidrag så att medlemmar inte räknas dubbelt då bidragens storlek baseras delvis på medlemsantal.

Vad kan jag söka för?

Bidraget kan gå till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller anställda.

Så ansöker du

För bidragsår 2023 öppnar en ansökningsperiod senare under 2022. Mer information om nästa utlysningsperiod kommer under hösten.

Ekonomisk redovisning, rapportering och återbetalningsskyldighet

När det gäller 2021 års bidrag ska organisationer senast 6 maj 2022 skicka in sina årsredovisningar till bidragsansokan@naturvardsverket.se tillsammans med en kort beskrivning av vad pengarna har använts till (om det inte framkommer tydligt i årsredovisningen).

Naturvårdsverket kan återkräva utbetalda medel om

 • bidraget beviljats på grund av oriktig uppgift från bidragstagaren
 • ekonomisk redovisning och slutrapport inte kommit in till Naturvårdsverket senast den 6 maj året efter det år ansökan gällde
 • villkoren för bidraget och beslutet inte följs.

Kontakt

Frågor gällande ansökan och relaterade områden ställs med fördel via e-post till:

bidragsansokan@naturvardsverket.se