Bidrag

Ideella miljöorganisationer

Under de senaste åren har Naturvårdsverket beslutat om organisationsbidrag till ideella miljöorganisationer, som bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen.

Vem får söka?

Ideella miljöorganisationer.

Vad kan jag söka för?

Bidraget kan gå till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller anställda.

Ansökningsperiod

Sista ansökningsdag är den 15 december 2021.

Vem får söka?

I samband med Stockholm+50 och världsmiljödagen juni 2022 har regeringen föreslagit förstärkt stöd till ideella miljöorganisationer. Vi räknar med att få fördela bidrag till svenska ideella föreningar vars huvudsakliga syfte bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen.

I övrigt för att kunna erhålla bidrag ska en organisation

 • vara riksomfattande
 • ha funnits i minst tre år före ansökan
 • ha minst 100 medlemmar eller är en sammanslutning av ideella föreningar som är registrerade i Sverige och tillsammans har minst 100 medlemmar*
 • vara självständigt och demokratiskt uppbyggd, öppen för alla människor och i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, samt i fråga om medlemskap öppen för alla människor
 • inte ha huvudändamålet i sin verksamhet att bedriva eller främja friluftsliv
 • inte ha näringsverksamhet som huvudsaklig inkomstkälla
 • inte använda medel från detta bidrag till verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad
 • inte ha ett huvudsakligt ändamål att verka för sina medlemmars ekonomiska intressen.

* Paraplyorganisationer får stämma av med sina medlemsorganisationer som också söker bidrag så att medlemmar inte räknas dubbelt då bidragens storlek baseras delvis på medlemsantal.

Vad kan jag söka för?

Bidraget kan gå till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller anställda.

Så ansöker du

Sista ansökningsdag är den 15 december 2021.

Ansökningsblankett 2022 (docx 50 kB)

Förutom ansökningsblanketten är följande bilagor obligatoriska:

 • Stadgar.
 • Verksamhetsberättelse.
 • Senaste årsredovisning inklusive revisionsberättelse samt protokoll som visar firmatecknares behörighet.
 • Bevis som styrker medlemsantal (till exempel i årsredovisning).

Samtliga dokument ska mejlas till:

bidragsansokan@naturvardsverket.se

eller per brev till:

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm.

Ansökan ska vara Naturvårdsverket tillhanda senast den 15 december 2021.

Det är sökandes ansvar att skicka in en fullständig ansökan med alla obligatoriska bilagor. Naturvårdsverket skickar ingen påminnelse om saknade bilagor och kommer inte att utvärdera ofullständiga ansökningar.

Beslut och utbetalning

Naturvårdsverket meddelar beslut om bidragen senast i mars det år ansökan gäller. Beviljade bidrag betalas ut efter rekvisition från bidragstagaren senast den 30 april det år ansökan gäller.

Ekonomisk redovisning, rapportering och återbetalningsskyldighet

Ekonomisk redovisning och slutrapport som redovisar vad bidraget har använts till ska ha inkommit till Naturvårdsverket senast den 31 mars året efter det år ansökan gällde.

Den ekonomiska redovisningen ska vara undertecknad av godkänd eller auktoriserad revisor. För bidrag under 5 prisbasbelopp kr (för det aktuella bidragsåret) kan den ekonomiska redovisningen vara undertecknad av föreningens ordinarie revisor.

Naturvårdsverket kan återkräva utbetalda medel om

 • bidraget beviljats på grund av oriktig uppgift från bidragstagaren
 • ekonomisk redovisning och slutrapport inte kommit in till Naturvårdsverket senast den 31 mars året efter det år ansökan gällde
 • villkoren för bidraget och beslutet inte följs.

Kontakt

Frågor gällande ansökan och relaterade områden ställs med fördel via e-post till:

bidragsansokan@naturvardsverket.se