Bidrag

Batterifonderna

Batterifonderna består av miljöavgifter för bly-, kvicksilver- och kadmiumbatterier som betalats in av batteriproducenter. Fonderna administreras av Naturvårdsverket.

Vem får söka?

Producenter och kommuner.

Vad kan jag söka för?

Sortering, återvinning eller bortskaffande av slutna nickelkadmiumbatterier, men också information om hantering.

Ansökningsperiod

Ansökningar behandlas löpande.

Batterifonderna består av två delar – en för miljöavgifter inbetalade för blybatterier och en för miljöavgifter inbetalade för småbatterier som innehåller kvicksilver och kadmium. I dag finns bara miljöavgiften på slutna nickelkadmiumbatterier kvar.

Batterifonden

Kvarvarande medel i Batterifonden avsätts till forskning för utveckling av hållbara och kostnadseffektiva återvinningsmetoder för alla typer av batterier, fordonsenergirelaterad batteriforskning och batteriforskning för resurseffektivt nyttjande av förnybar energi.

Energimyndigheten fördelar forskningsmedlen inom ramen för Batterifondsprogrammet.

Om Batterifondsprogrammet på Energimyndighetens webbplats

Kadmiumbatterifonden

Kadmiumbatterifonden består av miljöavgifter som tas ut för slutna kadmiumbatterier. Avgiften är 300 kr/kg kadmiumbatteri och betalas av den producent som släpper ut batteriet på den svenska marknaden.

Vem kan söka?

Ersättning ur kadmiumbatterifonden kan sökas av en producent eller kommun, men också av den som anlitats av en producent eller kommun.

Vad kan man söka för?

Medlen i fonden får användas till ersättning för

  • kostnader för sortering, återvinning eller bortskaffande av slutna nickelkadmiumbatterier
  • kostnader för information om hanteringen av nickelkadmiumbatterier.

Så ansöker du

Kontakta Naturvårdsverket för att ansöka om ersättning ur Kadmiumbatterifonden.

Kundtjänst
Telefon 010-6981000
kundtjanst@naturvardsverket.se

§

Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier

Avgiften och fondens användningsområden regleras i 24–28 §§ i Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier.

Det här är Batterifonden

Fram till den 1 januari 2009 betalade batteriproducenter miljöavgifter för bly-, kvicksilver- och kadmiumbatterier till Batterifonden. Syftet med avgifterna var att finansiera åtgärder för att minska negativ påverkan på människor och miljö relaterat till batterier.

Regeringen beslutade 2012 hur resterande medel i fonden skulle fördelas. Största delen av befintliga medel avsattes då för informationsinsatser, insamling och återvinning samt forskning. Första året som Naturvårdsverket beviljade medel efter den nya fördelningen var 2013. Avsatta medel för information har delats ut och möjligheten till att få bidrag till insamling och återvinning har upphört.

Årssammanställningar