Mamma med två barn vandrar på träspång i naturen

Naturreservat

Granskad: ‎den ‎17‎ ‎april‎ ‎2024

Naturreservat bildas för att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter ska bevaras och göras tillgängliga för naturupplevelser – nu och i framtiden. Det finns över 5000 naturreservat i Sverige.

Vad innebär skyddsformen naturreservat?

I Sverige och i många andra länder är naturreservat det vanligaste sättet att långsiktigt skydda värdefull natur. Naturreservat är en stark skyddsform som kan bildas av både länsstyrelser och kommuner.

Naturreservat består ofta av sammanhängande värdefull natur där naturskog, vattendrag, marina miljöer, öppna kulturlandskap och myrar kan ingå.  De utgör cirka 85 procent av den totala yta i Sverige som är skyddad med stöd av miljöbalken. Miljöbalken är verktyget som används för att bilda naturreservat.

Varför finns det naturreservat?

De senaste femtio åren har människan påverkat och förstört naturmiljöer i långt snabbare takt än någonsin tidigare i historien. Vi måste därför bättre värna och vårda våra skogar, vattendrag, betesmarker, skärgårdar och andra naturmiljöer.

Syftet med att bilda naturreservat är oftast att skydda värdefull natur och sällsynta arter för att bevara biologisk mångfald, men det kan även vara att säkra människors tillgång till attraktiva områden för rekreation, friluftsliv, fågelskådning och andra naturupplevelser. 

Hitta naturreservat i ditt län

Gå in på webbsidan för länsstyrelsen i ditt län för att hitta naturreservaten i länet. Många har kartor och fina beskrivningar över flera reservat och vad som är tillåtet  och förbjudet.

Länsstyrelsernas gemensamma webbplats (lansstyrelsen.se)

Naturreservat i Sverige

Det finns över 5000 naturreservat i Sverige. Naturreservaten utgör den största andelen skyddad natur i Sverige. 

Närmare tre fjärdedelar av naturreservatens totala areal utgörs av reservat i fjällvärlden. Fjällhedar, fjällbjörkskogar och barrskogar dominerar dessa reservatsarealer. Det gör att stor andel av landytan i naturreservaten ligger i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. 

Den vita stjärnan visar vägen

När ett naturreservat är bildat markeras gränserna med hjälp av stolpar som har en snöstjärna på blå botten. En informationsskylt med karta beskriver områdets natur och sevärdheter närmare. Illustrerade broschyrer finns ibland hos turistbyråer eller på kommunernas och länsstyrelsernas webbplatser.

Tillåtet och förbjudet i naturreservat

Varje naturreservat är unikt och har därför egna regler, som kallas föreskrifter, för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. Skyltar informerar om vad som gäller när du besöker naturreservat. Du kan också kontakta din kommun eller länsstyrelse för att få information.

Hitta ut till naturreservat

Har du frågor om ett specifikt naturreservat? Kontakta den länsstyrelse eller kommun som förvaltar det naturreservat som du vill veta mer om.