Hjälp våra vilda pollinatörer - för privatpersoner

Granskad: ‎den ‎1‎ ‎juli‎ ‎2023

Trädgården eller andra mindre ytor kan förse vilda pollinatörer med både föda och boplatser. Här nedan ger vi tips på vad du kan göra för att hjälpa vilda pollinatörer.

1. Öka mängden blommor i trädgården

Pollinatörer behöver blomrika miljöer för att hitta föda, både nektar och pollen. Fjärilarnas larver behöver till exempel en rad olika växter att äta.

Blom grasmatta3mu1lKLg.jpeg
 • Låt delar av gräsmattan gå upp i blom genom att inte klippa den.

 • Plantera pollen- och nektarrika växter till exempel blåklocka, lavendel och akleja. Välj gärna arter som blommar länge eller som blommar vid olika tidpunkter under växtsäsongen, så att det hela tiden finns blommande växter för pollinatörerna.  Till exempel: Tidigblommande: krokus, snödroppar, vintergäck. Blommar länge: kantnepeta, färgkulla, stjärnflock. Senblommande: kärleksört, rödsolhatt, höstaster, renfana
 • Anlägg ett kryddland – många kryddväxter är lämpliga för pollinatörer till exempel salvior, myntor och timjan.
 • Använd helst frön och plantor av lokalt ursprung. 
 • Så in ettåriga blommor som blåklint, kornvallmo, ringblomma i rabatter och på tillfälligt öppna ytor.
 • Förhindra spridning och bekämpa invasiva främmande arter. 
 • Undvik bekämpningsmedel, både mot ogräs och skadedjur. 

2. Välj gärna blommande träd och buskar i trädgården

Blommande träd och buskar är en ofta förbisedd resurs. De är särskilt viktiga eftersom de ofta producerar en stor mängd blommor med rikligt med pollen och nektar på en gång. 

En trädgård med vattenpump och blommor
 • Bevara befintliga blommande träd och buskar. 
 • Välj i första hand blommande träd och buskar vid plantering, till exempel alla fruktträd och bärbuskar.
 • Även prydnadsbuskar kan vara lämpliga till exempel prydnadsapel, prydnadskörsbär, schermin och rosor. 
 • Välj till exempel träd som sälg, hägg, lind, lönn och rönn som har rikligt med både pollen och nektar. 
 • Kombinera blomningen i träd och buskar med blomning på marken för att få en så lång blomperiod som möjligt. 
 • Välj gärna växter med lokalt ursprung. 
 • Förhindra spridning och bekämpa invasiva främmande arter. 
 • Undvik bekämpningsmedel, både mot ogräs och skadedjur

3. Skapa öppen och sandig miljö i trädgården

Öppen, solbelyst sandig miljö är en viktig uppväxtmiljö och boplats för vilda pollinatörer. 

Sandig mark pDQir4I0.jpeg
 • Bevara befintliga öppna sandytor eller skapa nya. 
 • Sandig mark behöver störas regelbundet för att inte växa igen. Rensa och ta bort vegetation så att sanden inte växer igen med gräs och buskar.
 • Lägg upp sand i så kallade bibäddar eller sandvallar där sand saknas. 
 • Gör ett stenparti med sand.
 • Förhindra spridning och bekämpa invasiva främmande arter. 

4. Spara gamla träd och död ved i trädgården

Grova, gamla träd och död ved är uppväxtmiljö och boplats för pollinatörer. Det gäller både löv- och barrträd. Det råder brist på solbelyst grov ved, eftersom gamla träd ofta ersätts med nyplanterade och död ved städas bort.

4-pollinator-tradgard-gamla-trad.png
 • Bevara befintliga grova gamla träd och död ved i trädgården.
 • Sköt om gamla träd så att de inte beskuggas och dör i förtid. 
 • Spara gamla och döda träd – helst stående och men också liggande. 
 • Städa inte bort döda grenar i trädgården. 
 • Sätt upp bihotell som ett komplement till död ved. Bihotell och andra skapade bon är bra komplement, men kan inte helt kompensera bristen på död ved i landskapet. 

Hitta vidare

Youtube video