Kemikalier

Ansvaret för tillsyn och tillsynsvägledning för försäljning och användning av kemikalier fördelas mellan olika myndigheter. Ansvarsfördelningen beror på vilken roll företaget har enligt lagstiftningen.

Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder kemikalier berörs av reglerna i EU:s kemikalielagstiftning Reach. Ett företag kan ha olika roller, dvs. det kan på samma gång vara både tillverkare och användare av kemiska produkter.

Ansvarsfördelning – myndigheter

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionern ansvarar för tillsyn och tillsynsvägledning av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor när de släpps ut på marknaden av primärleverantörer, det vill säga både tillverkare och importörer. Frågor som handlar om utformning, distribution eller brister i säkerhetsdatablad eller exponeringsscenarier är Kemikalieinspektionens ansvar.

Frågor inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde kan ställas till via länken nedan om svaret på frågan inte går att hitta på Kemikalieinspektionens webbplats.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ansvarar för tillsynsvägledning för yrkesmässig användning av kemiska produkter. Det omfattar främst miljöfarliga verksamheter som kan orsaka utsläpp till den yttre miljön. Naturvårdsverket vägleder till exempel om:

 • användningsförhållanden, rekommendationer i säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier
 • hur bestämmelserna om egenkontroll förhåller sig till Reach
 • hur miljöbalkens bestämmelser i övrigt förhåller sig till Reach.

Naturvårdsverket har ingen egen operativ tillsyn över reglerna i Reach.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ansvarar för tillsyn när det gäller arbetsmiljöfrågor och risker för arbetstagarna kopplat till användning av kemikalier. De krav på arbetsmiljö i Reach som Arbetsmiljöverket ansvarar för ska följas upp av arbetsgivaren i det systematiska arbetsmiljöarbetet precis som kraven i arbetsmiljölagstiftningen. Arbetsmiljöverket ska bland annat kontrollera att rekommendationer i säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier följs när det gäller arbetsmiljöåtgärder.

Myndigheten ger själv tillsynsvägledning i Reach-frågor till sina inspektörer. Verket har också vägledning riktad till verksamhetsutövare gällande kemiska risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket har vägledningsmaterial om kemiska risker i arbetsmiljön och kontaktuppgifter för den som söker mer information inom myndighetens ansvarsområden.

Länsstyrelserna och kommunerna

Länsstyrelser och kommuner ansvarar för följande uppgifter när det gäller deras tillsynsobjekt inom miljöfarlig verksamhet:

 • Kontrollera hanteringen inom verksamheten (förutom utsläppande på marknaden) av kemikalier. Det betyder bland annat att se till riskhanteringsåtgärder som beskrivits i säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier tillämpas och att förbjudna ämnen inte används.
 • Kontrollera att "egenanvändare" (företag som tillverkar eller för in kemikalier till Sverige enbart för eget bruk) anmäler sina produkter till det svenska produktregistret och lämnar in registreringsanmälan till den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) i de fall det krävs. Detta ansvar har tidigare varit delat mellan länsstyrelser/kommuner och Kemikalieinspektionen.

Länsstyrelser ansvarar även för tillsynsvägledning i sitt län.

Företag möter flera tillsynsmyndigheter

Ett företag kan alltså få tillsyn av flera olika myndigheter. En formulerare får till exempel tillsyn av länsstyrelse/kommun på den del av deras verksamhet som berör hanteringen av kemiska produkter samt eventuell registrering hos Echa (ämnen) eller anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister (produkter) som tillverkas eller importeras för eget bruk.

Samma företag får tillsyn av Kemikalieinspektionen på den del av verksamheten som berör utsläppande av kemiska produkter på den svenska marknaden som säkerhetsdatablad, klassificering och märkning etcetera

Företaget kan även få tillsyn av Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljökrav som ställs via Reach.

Bekämpningsmedel

Bestämmelser om bekämpningsmedel syftar till att nå en hållbar användning av bekämpningsmedel och minska de risker och konsekvenser som användningen innebär för människors hälsa och miljön.

Regler om bekämpningsmedel

EU:s ramdirektiv för en hållbar användning av bekämpningsmedel trädde i kraft i november 2009 och införlivas bland annat genom förordningen om bekämpningsmedel (SFS 2014:425). 

Direktivet reglerar inledningsvis användningen av växtskyddsmedel.Tanken är att det på sikt även ska omfatta biocider, dvs. bekämpningsmedel för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom t.ex. båtbottenfärger eller träskyddsmedel). Direktivet innehåller bland annat krav och bestämmelser för

 • Nationella handlingsplaner med mål, åtgärder och tidsplaner
 • Utbildning
 • Försäljning
 • Funktionstest av spridningsutrustning
 • Förbud mot flygbesprutning
 • Minskad användning och risker i särskilda områden
 • Integrerat växtskydd.

Naturvårdsverket har ansvar för tillsynsvägledning när det gäller användning av bekämpningsmedel utanför jordbruk och professionell trädgårdsodling. Vi hanterar också ansökan om tillstånd till myggbekämpning.