Flamskyddsmedel i miljön

Granskad: ‎den ‎11‎ ‎mars‎ ‎2024

Det finns flera hundra olika flamskyddsmedel. Vissa av dem är hälso- och miljöfarliga. En del misstänks vara hormonstörande. Spridningen till miljön är omfattande.

Flamskyddsmedel används för att fördröja eller hindra brand i olika produkter och material. Plaster, textilier, möbler i offentlig miljö, skyddskläder, isoleringsmaterial och elektrisk och elektronisk utrustning är några exempel.

Det finns flera hundra olika flamskyddsmedel, varav ett 70-tal innehåller brom. Alla former av bromerade flamskyddsmedel är svårnedbrytbara, men giftigheten (toxiciteten) och hur lätt de ansamlas i levande varelser varierar.

Stor spridning över världen

Produktionen av ämnen och produkter med flamskyddsmedel är mycket stor. Läckage till naturen kan ske under produktens hela livscykel – från tillverkningen, under användningen och när de skrotas eller förbränns.

De bromerade flamskyddsmedlen kan transporteras långa vägar i luften och blir sedan kvar i miljön under mycket lång tid. De återfinns i relativt höga halter i miljön, bland annat som förorening i vatten, sediment och i vattenlevande djur.

Inte ens avlägsna områden i Arktis är fria från nedsmutsning av dessa ämnen.

Flamskyddsmedlens farliga ämnen återfinns i miljön

Flamskyddsmedlens miljöpåverkan varierar. Därför är vissa förbjudna i Sverige, medan andra är tillåtna. Gemensamt för flamskyddsmedlen är dock att de är fettlösliga och långlivade (svårnedbrytbara). Det gör dem mer miljöfarliga eftersom fettlösliga kemikalier lättare lagras i levande organismer än vattenlösliga.

  • PBDE (polybromerade difenyletrar) är en samlingsbeteckning för ett antal av de mest använda flamskyddsmedlen med stor spridning i miljön, till exempel BDE 47 som nämns nedan. Dessa återfinns i sediment från Östersjön samt i flera undersökta djurarter, till exempel säl, sillgrissla, sill, insjöfisk, ren, älg,  fiskgjuse samt människa. PBDE:er som innehåller 4, 5, 6 och 7 brom finns med på Stockholmskonventionens lista över långlivade organiska föreningar (POPs) och är förbjudna att producera och använda.
  • HBB (hexabrombifenyl) används främst som flamskyddsmedel i plaster och kablar. Ämnet är persistent, bioackumelerbart och giftigt. Ämnets förekomst i arktiska områden tyder på att det kan spridas långt i atmosfären. HBB är förbjudet i Sverige och är sedan 2009 upptaget på Stockholmskonventionens lista..
  • BDE-47(tetrabromerad difenyleter-47) är ett vanligt förekommande bromerat flamskyddsmedel. Från början av 1970-talet ökade halterna av BDE-47 kraftigt, med en topp i mitten av 1980-talet. Därefter har halterna tydligt gått ner och de är nu nere på ungefär samma nivåer som i början av 1970-talet. Under 2004 infördes ett förbud inom EU mot användning av en miljöfarlig och hälsoskadlig blandning av BDE:er där BDE-47 ingår.
  • HBCDD (hexabromcyklododekan) är ett vanligt förekommande bromerat flamskyddsmedel. Halterna i sillgrissleägg har under en lång period ökat med cirka tre procent per år och det är enbart under senaste decenniet som en tydlig minskning har skett. HBCDD tillverkas fortfarande, men inte i Sverige. Enligt en riskbedömning som gjorts av EU är HBCDD mycket giftigt för vattenlevande organismer.HBCDD finns med på Stockholmskonventionens lista.

Påverkan på människan

Människan kan få i sig flamskyddsmedel genom mat och inomhusdamm. Det saknas kunskap när det gäller hälsoeffekterna men det finns studier som tyder på att medlen bland annat kan ha hormonstörande egenskaper.

Det finns inte några gränsvärden för bromerade flamskyddsmedel, vare sig som grupp eller för de enskilda ämnena. Eftersom ämnenas kemiska struktur liknar den som finns i PCB, finns det anledning att tro att foster och spädbarn kan vara extra känsliga.

Livsmedelsverkets kostråd för att undvika bromerade flamskyddsmedel är de samma som gäller för fet fisk.

Oönskade ämnen i mat – Livsmedelsverket

Miljöarbete för att minska spridningen av flamskyddsmedel

Den främsta åtgärden för att förhindra spridning av flamskyddsmedel till miljön är att minska användningen, återvinna och ta hand om föremål som innehåller ämnena på rätt sätt.

Några flamskyddsmedel ingår bland de ämnen som regleras av Stockholmskonventionen. Syftet är att skydda människors hälsa och miljön mot ämnen som ansamlas i människan och i miljön under lång tid, även långt ifrån de platser där de producerats eller använts.

Hitta vidare