Organiska miljögifter

Organiska miljögifter är kemiska ämnen i den yttre miljön som är särskilt skadliga. De kommer nästan uteslutande från mänsklig verksamhet. De skadar människa, djur och natur och kan påverka områden långt från utsläppskällan. Organiska miljögifter försvinner inte av sig själva.

Gemensamt för alla organiska miljögifter är att de är mycket stabila och inte försvinner av sig själva. Hur de påverkar miljön och oss människor varierar, men gemensamt för dem alla är att de negativa effekterna kan bli kvar i miljön under mycket lång tid. Ett exempel är DDT, som förbjöds i Sverige på 1970-talet men som fortfarande återfinns i levande organismer.

400 miljoner ton kemikalier produceras

På 50 år har världsproduktionen ökat från mindre än 10 miljoner ton till över 400 miljoner ton. Inom EU, rapporteras över 100 000 kemiska ämnen till EU:s kemikaliemyndighet ECHA. Ungefär 30 000 av dessa är vanliga och används av samhället varje dag.

Den svenska Kemikalieinspektionen har hittills registrerat mer än 24 000 kemiska ämnen som ingår i kemiska produkter varav drygt hälften finns i aktiva produkter. Förutom de ämnen som ingår i kemiska produkter används ännu fler kemikalier i kläder, plastartiklar och byggnadsmaterial. Hur mycket okända ämnen som kommer in i Sverige via importerade varor är okänt. 

Miljögifterna sprids över stora områden

Den stora produktionen av kemiska ämnen leder till att betydande mängder organiska miljögifter hamnar i miljön. Föroreningarna kan färdas långa sträckor över hela jorden, bland annat har alternativa bromerade flamskyddsmedel och högfluorerade ämnen (PFAS) hittats i levande organismer i arktiska områden.

Spridningen sker via luft och vatten, men också via produktion, konsumtion och handel. Innehållet i varor och produkter bidrar till spridning i miljön, både under den tid vi använder dem och när de sedan blir avfall. Växtskyddsmedel för jordbruk och trädgårdsodling sprids via vattendrag, nederbörd och luft. I Sverige finns drygt 300 godkända växtskyddsmedel.

Kemikalier kan även spridas via det vatten eller slam som produceras i avloppsreningsverken. Ett problem som uppmärksammats på senare tid är läkemedelsrester som via reningsverken når vattendrag och därmed även Östersjön.

Vissa organiska föreningar har ingen praktisk användning utan bildas oavsiktligt, i olika tillverknings- och förbränningsprocesser. Dit hör exempelvis HCB (hexaklorbensen), PAH (polyaromatiska kolväten) och dioxiner.

Miljögifterna försvinner inte

De organiska miljögifter som på ett eller annat sätt har hamnat i miljön påverkar omgivningen under mycket lång tid. Hur lång tid det rör sig om, beror både på ämnets egenskaper och på den omgivande miljön. I havens bottensediment kan det t.ex. ta hundratals år för en viss mängd dioxin att halveras, medan samma mängd bryts ned på bara några dygn i luftens atmosfär.

Skadar människa och miljö

De organiska ämnen som på ett eller annat sätt har hamnat i miljön tillhör de allra giftigaste ämnen vi känner till. Eftersom de är långlivade kan de orsaka skador under hela sin livslängd. Exakt hur gifterna påverkar oss varierar beroende på ämne och på hur hög halt som finns i kroppen.

Kombinationer av olika ämnen kan förvärra skadeeffekten. I flera fall saknas tillräcklig kunskap om hur miljögifterna påverkar människor, växter och djur.