Fakta om kvicksilver

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna. Utsläppen har minskat kraftigt i Sverige, men halterna av kvicksilver i insjöfisk är fortsatt höga. Kvicksilver kan inte brytas ned utan lagras i mark, vatten och i levande organismer.

Sedan början av 1990-talet har Sveriges utsläpp av kvicksilver till luft minskat med två tredjedelar. Men metallen kan spridas mycket långa sträckor via luften. Nedfallet av kvicksilver över Sverige är därför fortfarande stort, beroende på utsläpp i andra länder.

Hur påverkas miljön av kvicksilver?

Kvicksilver (kemisk beteckning Hg) och de flesta föreningar där kvicksilver ingår är giftiga för djur och miljö. En del kvicksilver omvandlas i naturen till den extremt giftiga föreningen metylkvicksilver som kan tas upp av levande organismer. Eftersom metylkvicksilver bryts ned och utsöndras långsamt ansamlas det i vävnaden hos djur.

De högsta halterna finner man hos djur högt upp i näringskedjan, till exempel hos fisk, rovfåglar och rovdjur.

Hur sprids kvicksilver i miljön?

Kvicksilver kan spridas över mycket långa avstånd i atmosfären. Den största utsläppskällan globalt är småskalig guldutvinning. Ytterligare utsläppskällor är förbränning av kol, smältverk, krematorier (amalgamfyllningar) samt avfallsförbränning (kvicksilver i produkter). Kvicksilver sprids även genom utsläpp från industrier, utlakning från soptippar och genom spridning av avloppsslam.

Efter att kvicksilver förbjudits i många produkter och avfallssorteringen samt reningsutrustningen i förbränningsanläggningarna förbättrats har utsläppen minskat kraftigt. Spridningen av kvicksilver till miljön via tandläkarmottagningar och krematorier kommer att upphöra på sikt, eftersom användningen av amalgam minskat, men kvicksilver kan ha lagrats upp i avloppssystemen vilket gör att det kan fortsätta läcka ut till avloppsvattnet.

Hur påverkas människan av kvicksilver?

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna. Det ger skador på hjärnan och det centrala nervsystemet. Barn är känsligare än vuxna, och fosterstadiet då hjärnan och nervsystemet utvecklas är den mest känsliga perioden. Metylkvicksilver överförs till fostret, passerar blod-hjärn-barriären och hämmar, troligen även vid låga halter utvecklingen hos barn.

Hur får vi i oss kvicksilver?

Kvicksilver får vi i oss via födan eller genom yrkesmässig exponering i vissa industrimiljöer.

Höga halter av kvicksilver i viss fisk är ett välkänt miljöproblem. Halterna varierar beroende på var fisken är fångad, vilken fisk det är och fiskens ålder. Insjöfisk har generellt högre halter än fisk från havet och större rovfiskar innehåller ofta mer kvicksilver än mindre rovfiskar och växtätande fiskar.

Livsmedelsverket har information om risker med kvicksilver i livsmedel. Eftersom metylkvicksilver kan överföras till foster via moderkakan och till spädbarn vid amning finns särskilda kostrekommendationer för kvinnor.

Oönskade ämnen, kvicksilver - Livsmedelsverket

Uppgifter om kvicksilverhalten i olika sjöar går att få från respektive kommun eller Länsstyrelse.

Länsstyrelsernas gemensamma webbplats

Data från Naturvårdsverkets miljöövervakning hittar man hos våra datavärdar:

IVL:s information om miljöövervakningsdata

Datavärd för miljögifter, SGU

Miljöarbete mot kvicksilver

Ju mer kvicksilver som tillförs till samhället, desto mer ökar halterna i miljön. Det kvicksilver som redan spridits i miljön finns kvar under mycket lång tid och ansamlas i mark, vatten och i levande organismer. Det är därför mycket viktigt att användningen och utsläppen av kvicksilver minskas.

Kvicksilver räknas till de särskilt farliga ämnen som ska fasas ut inom ramen för miljömålsarbetet och miljömålet Giftfri miljö.

I januari 2013 beslutade FN om en ny konvention, Minamatakonventionen. Sverige har varit ett av de mest drivande länderna för att få fram ett internationellt samarbete för att minska kvicksilvrets miljöpåverkan.

Minamatakonventionens webbplats