Fakta om kadmium och kadmiumföreningar

Granskad: ‎den ‎8‎ ‎februari‎ ‎2024

Användning och spridning av kadmium har minskat, men trots det har halterna i livsmedel som till exempel fisk inte sjunkit.

Kadmium är ett metalliskt grundämne (kemisk beteckning Cd) som finns naturligt i jorden och som inte kan brytas ner. Metallen är viktig i många olika industriella tillämpningar. Fram till slutet av 1970-talet användes det flitigt vid till exempel galvanisering av stål. I dag är användningen hårt reglerad, men kadmium får fortfarande användas som färgpigment i konstnärsfärger.

Elektronikprodukter som importeras till Sverige kan innehålla kadmium och det förekommer även i till exempel konstgödsel (mineralgödsel) och i gammal PVC plast.

Hur påverkas miljön av kadmium?

Större delen av de metallmängder som genom åren släppts ut i luften finns fortfarande kvar i marken där de fallit ned. Det kan orsaka störningar i ekosystemet.

I miljön är kadmium giftigt för mikroorganismer och vattenlevande arter och kan tas upp av växternas rotsystem. Försurad åkermark kan medföra ökade kadmiumhalter i grödor.

Hur sprids kadmium i miljön?

Kadmium sprids via luft främst genom förbränning av fossila bränslen, metalltillverkning och vid förbränning av sopor som inte sorterats rätt utan innehåller nickel-kadmiumbatterier. Kadmium finns även i biobränslen.

Utsläppen av kadmium till luft i Sverige minskade mycket under 1990-talet. Främst tack vare bättre reningsutrustning hos metallsmältverk och stålverk. De största källorna nu är industri, el- och värmeproduktion samt vedeldning.

Kadmium tillförs också till åkermarken framför allt genom atmosfärisk deposition och genom användning av mineralgödsel, rötslam och stallgödsel.

Hur påverkas människan av kadmium?

Kadmium stannar kvar i kroppen under lång tid och lagras framför allt i njurarna, vilket gör att njurfunktionen kan skadas om man får i sig mycket kadmium under en längre tid. Kadmium kan också vara cancerframkallande. 

Det finns dessutom studier som talar för att förhållandevis låga exponeringsnivåer kan bidra till benskörhet och frakturer på skelettet. I en studie från Kemikalieinspektionen har det ekonomiska värdet av detta beräknas kosta det svenska samhället nästan fyra miljarder om året. 

Benbrott för miljarder (pdf, kemi.se)

Hur får vi i oss kadmium?

Cigaretter innehåller mycket kadmium och rökare kan därför ha dubbelt så hög kroppsbelastning av kadmium än vad icke-rökare har.

Den icke-rökande delen av befolkningen får i sig kadmium främst via maten. Kadmium finns i många vanliga livsmedel. Högst halter hittar man i livsmedel som njure, lever, skaldjur och vissa svampar.

Oönskade ämnen, kadmium (livsmedelsverket.se)