Fakta om bly

Bly är en metall som är giftig för människor och andra organismer redan vid mycket låga doser. Användningen av bly har minskat kraftigt på senare år vilket har lett till minskade utsläpp.

Bly är en metall (kemisk beteckning Pb) som är giftig för människor och andra organismer. Genom införandet av blyfri bensin och katalysatorer har spridningen minskat kraftigt.

Bilbatterier och andra ackumulatorer är idag det största användningsområdet för bly. Exempel på andra användningsområden är fiskesänken, elektronik, vikter och ammunition. I Sverige sker både brytning av bly och upparbetning av återvunnet bly.

Hur påverkas miljön av bly?

Förekomsten av bly kan vara naturlig men den kan också bero på atmosfärisk deposition, eller komma från punktkällor då bly använts på en mängd olika sätt under lång tid. I takt med att användningen av bly minskat har man sett sjunkande halter av bly i exempelvis strömming från Östersjön. Blyhalterna i grundvattnet har minskat sedan 90-talet.

Bly kan skada nervsystemet hos djur.

Hur sprids bly i miljön?

Spridningen sker från industrier och från avfall. Bly finns i vissa elektriska och elektroniska produkter som exempelvis bildrör, glödlampor och batterier.

Andra betydelsefulla källor för spridning av bly till miljön är ammunition och blysänken för fiske. Det är förbjudet att använda ammunition med blyhagel vid jakt på våtmark och över grunda delar av öppet vatten.

Hur påverkas människan av bly?

Bly kan, redan vid mycket låga doser, ge skador på nervsystemet. Foster och små barn är speciellt känsliga. Bly skadar de röda blodkropparna och kan leda till blodbrist. Blyförgiftning ger diffusa symtom som trötthet och dålig aptit. 

Hur kommer vi i kontakt med bly?

Trots att de flesta födoämnen numer innehåller låga halter av bly så sker ändå den största exponeringen via mat och dryck. Vissa livsmedel till exempel njure, lever och skaldjur kan innehålla förhöjda halter av bly. Livsmedelsverket ger råd om hur man hanterar vilt som skjutits med blyammunition.

Vi kan också exponeras för bly via dricksvatten då vissa kökskranar kan läcka bly samt via smycken, elektriska leksaker och färg (främst rostskyddsfärg). Damm i hemmen och jord kan vara bidragande källor för blyexponering hos barn.

Bly - Livsmedelsverket