Biologiska bekämpningsmedel

Det har blivit enklare att använda nematoder, insekter och spindeldjur (NIS) som bekämpningsmedel.

Totalt 28 arter har hittills godkänts av Naturvårdsverket.

Målet med förordning (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur (NIS) som bekämpningsmedel var att förbättra förutsättningarna att välja biologiska bekämpningsmedel framför kemiska medel vid odling eller annan verksamhet. Det bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Förordningen började gälla den 1 juli 2016. Naturvårdsverket har ansvaret för prövning om en NIS är lämplig att få användas vid bekämpning av skadegörare. Tidigare har det varit enskilda bekämpningsmedel (produkter) som prövats och då av Kemikalieinspektionen. Prövning av biologiska bekämpningsmedel som innehåller mikroorganismer är fortfarande Kemikalieinspektionens ansvar.

Ett godkännande gäller organismen, inte produkten

Sedan 1 juli 2016 är det organismen, inte produkten, som prövas. När en NIS blivit godkänd är det därmed möjligt för alla som önskar att föra in och använda den som bekämpningsmedel. Ett godkännande får förenas med villkor, till exempel att användningen begränsas till växthus av miljöskäl. Ett godkännande kan komma att omprövas om det kommer fram ny information om negativ miljöpåverkan.

Nytt system för prövning

Den nya förordningen innebär att ett nytt system för ansökan och prövning av NIS måste utarbetas. Prövningssystemet beräknas vara klart under 2020 med vägledning och blanketter för ansökan.

Naturvårdsverket kommer under 2021 även att besluta om föreskrifter angående den dokumentation som behövs vid prövning av NIS, samt vad som gäller angående underrättelseskyldighet om skadliga effekter.

Lista över godkända NIS

Naturvårdsverket har nu godkänt 21 av de 27 NIS som tidigare ingick, eller ingår i produkter godkända av Kemikalieinspektionen. De 6 återstående organismerna kan fortfarande användas genom de produkter som är godkända av Kemikalieinspektionen.

Den 24 juni 2021 godkände Naturvårdsverket blomflugan Eupeodes corollae efter inkommen ansökan om godkännande för användning som bekämpningsmedel. Naturvårdsverkets beslut börjar gälla 29 juli 2021 om ingen överklagat beslutet innan dess.

Kontakta Naturvårdsverket för mer information:

maria.bjorkman@naturvardsverket.se