Liten träbro över bäck i skogslandskap med röda små hus i bakgrunden

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.

Begreppet används för att skapa förståelse för att människors överlevnad och välmående är beroende av de tjänster som ekosystemen ger. Ekosystemtjänster synliggör på så sätt vårt beroende av fungerande ekosystem.

Fungerande ekosystem som levererar ekosystemtjänster är avgörande för att kunna hantera olika utmaningar kopplade till exempelvis klimatförändringar och mark- och resursanvändning.

Hur vi använder mark och vatten, planerar och bygger avgör om vi kan bevara och utveckla ekosystemens kapacitet att leverera ekosystemtjänster. I dag fattas många beslut utan att värdet av ekosystemtjänster beaktas, till exempel vid nyttjande eller exploatering av naturområden.  

Genom att öka kunskapen om alla de tjänster som ekosystemen ger, och vilka risker som uppstår om de inte förvaltas på ett hållbart sätt, skapas ökad förståelse och ökat engagemang för att bevara och hållbart nyttja biologisk mångfald och fungerande ekosystem.   

Genom att synliggöra och värdera ekosystemtjänster kan alla – politiker, myndigheter, kommuner, företag, organisationer och privatpersoner – fatta mer medvetna och hållbara beslut.

Om arbetet med ekosystemtjänster

Frågor och svar om ekosystemtjänster

Här är en sammanställning av vanliga frågor som Naturvårdsverket, länsstyrelser och andra myndigheter brukar få om ekosystemtjänster.

Se frågor och svar här

Informationsmaterial

Här finns informationsmaterial som bilder, infografik, broschyrer,  filmer och lästips som kan ge stöd i arbetet med ekosystemtjänster.

Illustration av en stad

Exempel på illustration som du kan ta del av hos Boverket.

Stöd i arbetet med ekosystemtjänster

Här finns vägledningar, verktyg och lärande exempel som kan ge stöd i arbetet med ekosystemtjänster.

Läs mer om stöd i arbetet

Hot mot ekosystemtjänster

Ekosystemens förmåga att leverera de tjänster vi människor är beroende av håller på att urholkas av ett alltför ensidigt nyttjande. Det innebär risker för människors liv och hälsa. Vi behöver förstå processerna i ekosystemen, hur mänskliga aktiviteter och beslut påverkar dem och vad vi kan göra för att bibehålla, återställa eller förbättra deras funktion.

Mer om hoten mot ekosystemtjänster
Youtube video

Nyhetsbrev om grön infrastruktur och ekosystemtjänster

Vill du veta mer om arbetet med grön infrastruktur och ekosystemtjänster? Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Här får du nyheter om grön infrastruktur och ekosystemtjänster, tips om aktiviteter, material, lärande exempel och forskning.

Besök vår nyhetsbrevsida och välj "Insatser för grön infrastruktur och ekosystemtjänster"