Barn på gångbro

Barns hälsa och luftföroreningar

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎december‎ ‎2023

Barn är särskilt känsliga för luftföroreningar. Exponering för luftföroreningar tidigt i livet riskerar att ge livslånga konsekvenser för barnens fysiska och mentala utveckling.

Barn är särskilt utsatta för luftföroreningar. Barn rör sig mera och har en snabbare andning samtidigt som lungorna är mindre. Det gör att relativt mer luftföroreningar tas upp i ett barns luftvägar och lungor jämfört med vuxna.

Barns lungor, hjärnor och inre organ växer snabbt under de första levnadsåren, vilket gör dem extra känsliga för hälsoeffekter. Även barns immunsystem är under utveckling och därför drabbas barn ofta av infektioner i luftvägarna. Dessutom är barn olika känsliga och kan reagera olika starkt då de vistas i miljöer med förorenad luft.

Förvärrar sjukdomar i luftvägarna

Ofta förvärrar luftföroreningar sjukdomar i luftvägarna. Till exempel kan exponering för föroreningar från trafiken kopplas till symtom och sjukhusinläggning hos barn med astma. Ingen nedre gräns för påverkan har observerats och därför är det fördelaktigt med så lite föroreningar som möjligt.

När barn utsätts för luftföroreningar under lång tid kan utvecklingen av lungorna påverkas så att lungorna växer sämre samt att lungfunktionen påverkas. Utvecklingen av barnets lungor har även betydelse för hälsan senare i livet. Det är därför viktigt att luftmiljön som helhet är god där barn vistas under hela sin uppväxt.

Luftföroreningar kan påverka barn även innan födelsen genom att orsaka såväl låg födelsevikt som för tidiga födslar. Att skydda mödrarnas hälsa är därför att skydda barns hälsa. Det är därför viktigt med ett barnperspektiv vid all samhällsplanering.

Miljökvalitetsmålet Frisk luft

Gränsvärden som miljökvalitetsnormer syftar till ett absolut tak för att undvika en oacceptabel nivå av luftföroreningar, men miljökvalitetsnormerna ger inte det skydd som behövs för en god livsmiljö. Det är därför önskvärt att vid planering av miljöer där barn kommer att vistas stadigvarande, i första hand utgå från de nivåer som anges inom Miljökvalitetsmålet Frisk luft.

Luftföroreningar i miljöer där barn vistas kommer ofta från trafiken eller från eldning med ved. Andra viktiga källor till förorenad luft är rökning inom- och utomhus.

Läs mer om barns hälsa och luftföroreningar