Klimatet och finanssektorn

Granskad: ‎den ‎1‎ ‎mars‎ ‎2024

Finanssektorn har en viktig roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Banker, pensionsfonder, försäkringsbolag och andra aktörer på finansmarknaden har stor möjlighet att bidra till klimatomställningen när de väljer vilka verksamheter de investerar i, och lånar ut pengar till.

Koldioxidutsläppen från de finansiella aktörernas egen verksamhet är låg. Desto högre kan de indirekta koldioxidutsläppen vara, alltså de utsläpp som uppstår genom de verksamheter som finanssektorn väljer, eller inte väljer, att förse med kapital.

Sverige har genom Parisavtalet åtagit sig att ”göra finansiella flöden förenliga med en väg mot låga växthusgasutsläpp och klimatmässigt motståndskraftig utveckling”. 

Vägen framåt – effektiv kapitalförsörjning för näringslivets klimatomställning

Finansmarknadens roll när det gäller utvecklingen mot ett hållbart samhälle har blivit allt tydligare de senaste åren. I praktiken innebär det att tillhandahålla kapital till verksamheter för att möjliggöra omställningen och komma bort från investeringar i och utlåning till exempelvis fossila tillgångar.

Det finns ett antal hinder som leder till att finanssektorn inte kan bidra med kapital till klimatomställningen i den utsträckning som skulle vara önskvärd ur ett samhällsperspektiv. Det är till exempel ofta svårt för finansmarknadens olika aktörer att hitta information om vilka investeringar som gynnar klimatomställningen och vilka som inte gör det. Det är även problematiskt att finansmarknaden inte i full utsträckning inkluderar långsiktiga samhällskostnader och konsekvenser i sina analyser (vare sig positiva eller negativa). Osäkerhet och ryckighet i politiken är ytterligare ett hinder eftersom det påverkar investeringsviljan hos finansmarknadens aktörer.

Styrmedel för minskad klimatpåverkan från finanssektorn

Finanssektorns möjligheter att bidra till klimatomställningen är starkt sammankopplade med vilka styrmedel som finns för industrin, transporterna, energisektorn och övriga näringslivet. Genom att skärpa styrningen inom näringslivet är det möjligt att accelerera kapitalförsörjningen till klimatomställningen. Men det är också viktigt att skapa rätt förutsättningar även inom finanssektorn för att möta det investeringsbehov som klimatomställningen kräver.

Finanssektorn är global i sin natur och den svenska finanssektorn påverkas därför av styrmedel och åtgärder som beslutas på både global, europeisk och nationell nivå. Det pågår ett flertal initiativ för en hållbar finansmarknad på europeisk nivå. 2018 presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. Handlingsplanen presenterar ett antal åtgärder som ska stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Exempelvis presenterades ett enhetligt europeiskt klassificeringssystem (EU-Taxonomin), EU-märkningar för gröna finansiella produkter på grundval av EU-Taxonomin och upplysningsregler för kapitalförvaltare och institutionella investerare.

EU-kommissionen publicerade 2021 en strategi för att finansiera omställningen till en hållbar ekonomi. Den nya strategin bygger vidare på handlingsplanen från 2018. Strategin har delvis genomförts vilked bland annat resulterat i en utvidgad EU-Taxonomi samt ettsystem för hållbarhetsrapportering.

I Sverige har ett brett spektrum av åtgärder införts i arbetet mot en hållbar finansmarknad. Exempelvis har Riksgälden gett ut den första statliga gröna obligationen och gröna kreditgarantier. Nya regler har införts för Första–Fjärde AP-fonderna med krav på hållbarhet i förvaltningen. Det har även införts hållbarhetskrav på alla nya fonder inom premiepensionssystemet. EU:s utvidgade krav på hållbarhetsredovisning är också viktig för att investerare ska få kvalificerade beslutsunderlag för hållbara investeringar.

Naturvårdsverkets roll

Naturvårdsverket ansvarar för att ge förslag på styrmedel och åtgärder för finanssektorns omställning. I Naturvårdsverkets arbete ingår att

  • följa upp hur svenska finansiella flöden anpassas för att vara förenliga med Parisavtalet
  • följa upp hur svenska finansiella flöden anpassas för att vara förenliga med Parisavtalet
  • ta fram förslag på nya eller förändrade styrmedel, åtgärder och eventuella kompensationsåtgärder för att näringslivet, inklusive finanssektorn, på ett mer effektivt sätt ska bidra till att utsläppen minskar i linje med de globala och nationella klimatmålen
  • möjliggöra ett effektivt införande av EU:reglering kring hållbara finanser.

Finansinspektionen (FI) är ansvarig tillsynsmyndighet för den finansiella sektorn och myndigheten har sedan 2015 i uppdrag att verka för att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. FI har som målsättning att hållbarhet ska bli en naturlig del av den löpande uppföljningen av företag under tillsyn.

Riksgälden har också en viktig roll för näringslivets och finanssektorns omställning. Myndigheten ansvarar för att utfärda gröna kreditgarantier för nya lån som företag tar upp hos kreditinstitut för att finansiera industriinvesteringar i Sverige som bidrar till att målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket nås. Även Exportkreditnämnden ställer ut gröna kreditgarantier när en långivare beviljar ett lån till en verksamhet eller investering som bidrar till klimatomställning.

Läs mer om klimat och finanssektorn