Minskade utsläpp inom jordbruket

Granskad: ‎den ‎18‎ ‎april‎ ‎2023

Med stöd från Klimatklivet kan jordbrukssektorn ställa om till en mer klimatsmart och hållbar livsmedelsproduktion. Flera av åtgärderna har även möjliggjort omställning för andra aktörer på lokal och regional nivå, exempelvis genom tillvaratagandet av gödsel för produktion av biogas.

Resultat

  • 819 aktörer har beviljats stöd.
  • Åtgärderna beräknas minska utsläppen med 228 000 ton koldioxid per år.

Klimatklivet har hittills beviljat stöd till 819 aktörer inom jordbrukssektorn. Åtgärderna inom jordbruket sträcker sig över många av de olika områden som Klimatklivet ger stöd till. 

Den vanligaste åtgärden inom jordbruket är att byta från fossila bränslen till förnybar energi i de pannor som används för att torka spannmål eller värma upp stallar och växthus. Klimatklivet ser även ett stadigt ökande intresse för elektrifiering i lantbruket. Allt fler lantbrukare får stöd för att byta från fossila till eldrivna alternativ för foderhantering, utgödsling, bevattning och strömaskiner.

Lantbrukare har även fått stöd för att tillvarata gödsel för att producera biogas. Det bidrar till att minska metanutsläppen från gödsel samtidigt som biogasen kan användas till att producera el och värme, eller uppgraderas till fordonsgas som gör det möjligt för andra aktörer att använda förnybara bränslen istället för fossila.

Tillsammans bedöms åtgärderna inom jordbruket minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser med 228 000 ton koldioxid per år.

Klimatklivet

Gödsel blir till fordonsbränsle

Brogas AB är en av de aktörer som fått stöd för att använda gödsel till att producera biogas.

Gödsel blir till fordonsbränsle
Youtube video
Klimatklivet

Minskade utsläpp från livsmedelsproduktion

Lennart Andersson på gården Kärret i Halland fick investeringsstöd från Klimatklivet för att byta från olja till biobränsle i sin spannmålstork.

Minskade utsläpp från livsmedelsproduktion
Youtube video
Klimatklivet

Eldriven fodervagn gav klimatnytta

En eldriven fodervagn underlättar det dagliga arbetet på gården för Marie Larsson, som driver ett familjejordbruk i Värmland.

Eldriven fodervagn gav klimatnytta
Youtube video
Logotyp, EU