Vätgastankstation

Stöd för vätgastankstationer längs prioriterade vägar

Granskad: ‎den ‎1‎ ‎juni‎ ‎2024

Klimatklivet kan bevilja upp till 70 procent i investeringsstöd till vätgastankstationer på prioriterade större vägar. Ansökningarna sker via anbud. De bästa anbuden i ett visst område kan få stöd.

Vad du kan få stöd för

Stödet ska gå till publika tankstationer, huvudsakligen för tunga fordon, som är placerade på utvalda sträckor längs det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).  

Syftet med TEN-T är att säkerställa hållbara förbindelser genom hela EU till 2050. De projekt som kan få stöd är de projekt som på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt etablerar vätgastankstationer längs transportnätet. 

Kartan visar vägar i Sverige som ingår i det transeuropeiska transportnätverket. Det är möjligt att lämna anbud på de prioriterade vägsträckorna, markerade med tjocka linjer på kartan.

Karta

Mer information finns i dokumentet Kriterier och stöd till tankstationer för vätgas, i avsnittet "Anbud" längre ner på sidan. 

Kostnader du kan få stöd för

Du kan få stöd för kostnader såsom till exempel tankinfrastruktur och tillhörande teknisk utrustning, anläggningsarbeten, mark- och väganpassningar, installationskostnader och kostnader för relevanta tillstånd. Markinköp är inte en stödberättigad kostnad.

Läs mer om vilka kostnader du kan få stöd för i vägledningen här nedan. 

Klimatklivet - vägledning om vilka kostnader som berättigar till stöd (pdf)

Anbud

Varje anbud får inkludera en tankstation på en plats. Vill du söka stöd för fler tankstationer på fler platser så fördelar du dem på flera anbud.  Anbuden ska uppfylla grundförutsättningarna i Klimatklivsförordningen och de särskilt fastställda ska-kriterier angivna i dokumentet nedan. I kriteriedokumentet beskrivs även hur Naturvårdsverket bedömer anbuden.

Kriterier och stöd till tankstationer för vätgas (pdf)

Viktigt

Läs igenom kriteriedokumentet. De anbud som uppfyller alla ska-kriterier och som har lägst konkurrensbelopp har möjlighet att få stöd.

Så går anbudsprocessen till

  • Lämna in ditt anbud, inklusive samtliga obligatoriska bilagor, under en utlysningsperiod. 
  • Länsstyrelsen granskar ditt anbud och lämnar ett yttrande till Naturvårdsverket efter utlysningsperiodens slut. 
  • Naturvårdsverket granskar anbudet. Vid behov begär Naturvårdsverket in kompletteringar.  
  • Naturvårdsverket fattar beslut om stöd eller avslag och du meddelas via mejl. 

Så lämnar du ditt anbud

Följande handlingar är obligatoriska att bifoga till ditt anbud.

Svarsblankett för anbudskriterier

I en svarsblankett behöver ni bland annat lämna en beskrivning över status för lokalisering, markupplåtelse, tillståndsprocesser godstransportflödena inom det område där ni avser att placera tankstationen. Aktuell svarsblankett finns här:

Svarsblankett (pdf)

Dokument som styrker nyttjanderätt över mark 

Bifoga dokument som visar anbudsgivarens rådighet över marken, befintligt avtal med markägaren eller intyg om inledd förhandling med markägaren om markupplåtelse, i enlighet med Naturvårdsverkets mall här nedan.   

Avsiktsförklaring gällande nyttjanderättsavtal för mark (pdf)

Investeringskalkyl 

Upprätta en investeringskalkyl i enlighet med Naturvårdsverkets mall. Observera att det är "flik 1, Nyinvestering" som ska användas.

Investeringskalkyl, mall (xlsx)

Dokument som styrker vätgasens ursprung  

Beskrivning av vätgasens ursprung och dokument som styrker detta och en skriftlig redogörelse för leverantör av vätgasen, till exempel avtal eller avsiktsförklaringar. Se punkterna 3.2.3 och 3.2.4 i kriteriedokumentet. 

Offerter

Bifoga offerter som styrker uppskattade investeringskostnader. 

Balansräkning och resultaträkning

Får inte vara äldre än tre månader.

Bekräftelse om bankkonto

När beviljade medel ska betalas ut till bankkonto.

Eventuell fullmakt för firmatecknare

Är du som ansöker ombud för firmatecknaren, bifoga en fullmakt till anbudet.

Lånelöfte

i de fall det är aktuellt med lån för er del av finansieringen.

Registreringsbevis för organisationen

Kompletteringar för stora ansökningar

Ansökningar om stödbelopp på 10 miljoner kronor eller mer behöver kompletteras med följande underlag:  

  • Enskilda näringsidkare behöver bifoga senaste årsredovisningen,  
  • likviditetskalkyl med en tydlig tidsplan för vilka kostnader som du kommer ha för varje sexmånadersperiod fram till slutdatum,  
  • samt riskanalys för projektets genomförande. 

Ansökningsformuläret (via e-tjänsten) ska bland annat innehålla en beskrivning av teknisk lösning, kompetens och erfarenhet som stödjer att investeringen kan genomföras samt en detaljerad tidplan. Fyll i ansökningsformulär, bifoga dokument och skicka in före kl. 16.30 den 21 februari.

Ansökan om klimatinvesteringsstöd (lansstyrelsen.se)

Viktigt om ditt anbud

Det är inte möjligt att komplettera ett anbud efter att utlysningen har stängt, förutom om Naturvårdsverket särskilt efterfrågar det. Inkompletta anbud avslås.

När du har fått stöd

Informera oss om förändringar

Du som fått stöd och ska starta arbetet, kom ihåg att meddela Naturvårdsverket om förändringar. Om arbetet inte påbörjas vid det angivna startdatumet eller om tankstationen inte kommer bli färdig till det datum som angivits i ansökan, behöver Naturvårdsverket veta detta. 

Om överenskommen tidplan inte hålls kan beslut om stöd hävas och eventuellt utbetalt stöd kan krävas tillbaka.  

Lämna uppgifter som behövs för uppföljning

Har du fått stöd kan du behöva lämna uppgifter som behövs för uppföljning eller utvärdering av det anbud som stödet har beviljats för.  I så fall blir du kontaktad av  Naturvårdsverket eller Energimyndigheten. 

Tankstationer för vätgas utanför TEN-T

Stöd till tankstationer som ska placeras utanför de utvalda sträckorna längs TEN-T stomnätet kan också beviljas stöd. För dessa tankstationer utanför TEN-T, gör du en vanlig ansökan till Klimatklivet och bifogar nödvändiga bilagor för vätgastankstationer.

Läs mer på "För dig som vill söka stöd"
Närbild på bil med vätgaslocket öppet
§

Lagar och regler

Stöd till vätgastankstationer beviljas i denna utlysning enligt förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar (Klimatklivsförordningen) och enlighet med artikel 36 a i Kommissionens gruppundantagsförordning (EU) nr 651/2014 (GBER). Syftet är även att medverka till att uppfylla kraven i EU-förordningen AFIR (Alternative Fuel Infrastructure Regulation).  

Klimatklivsförordningen, Förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar (riksdagen.se)

Gruppundantagsförordningen Artikel 36a i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (europa.eu)

Förordning AFIR (eu-lex.europa.eu)

Karta över TEN-T stomnät, TENtec Interactive Map Viewer (europa.eu)