Förbered din ansökan

Granskad: ‎den ‎1‎ ‎juni‎ ‎2024

Här finns information om vad som ska finnas med i din ansökan för att söka stöd från Klimatklivet. Du hittar vägledningar, mallar och verktyg som hjälper dig.

Blanketter och vägledningar på den här sidan uppdateras kontinuerligt, därför rekommenderar vi att du alltid använder information och länkar på den här webbsidan istället för äldre nedladdade versioner.

Vägledning till ansökan

Använd den här vägledningen för att se exempel på uppgifter du behöver ta fram för din ansökan till Klimatklivet. Vägledningen utgår ifrån de frågor som fanns i e-tjänsten i februari 2024.

Vägledning till Klimatklivets ansökningsformulär via Länsstyrelsernas e-tjänst (pdf)

Viktigt om vägledningen!

Vägledningen kan användas för att förbereda din ansökan. Den är inte detsamma som en ansökan.

Beräkna utsläppsminskning

Klimatklivet ska ge stöd till de åtgärder som ger störst klimatnytta och därför är beräkning av åtgärdens utsläppsminskning ett av de viktigaste underlagen i ansökan. De åtgärder som beräknas ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd.

I ansökan ska utsläppen redovisas som två alternativ:

 1. Ett nollalternativ, i det fall åtgärden inte genomförs.
 2. Ett alternativ då åtgärden genomförs.

Utsläppsvärden som används för att beräkna utsläpp för de vanligaste energislagen samt rekommenderade livslängder för vanliga åtgärder hittar du i vägledningarna nedan.

Vägledning om beräkning av utsläppsminskning och utsläppsvärden för olika energikällor, uppdaterad 2024-05-24 (pdf)

Vägledning om rekommenderade livslängder för olika åtgärdstyper (pdf)

Beräkning av utsläppsminskning inför ansökan om stöd till energikonvertering (pdf)

Investeringskalkyl

Klimatklivets stöd ska gå till åtgärder som bidrar till att öka takten för att nå miljömålet Begränsad klimatpåverkan och åtgärderna ska inte kunna genomföras utan stöd. Därför är beräkningen av investeringens återbetalningstid en viktig del i ansökan. I ansökan ska återbetalningstiden redovisas i en investeringskalkyl.

Mall för investeringskalkyl, uppdaterad 2024-05-23 (xlsx)

Vägledning om investeringskalkyl, uppdaterad 2024-05-23 (pdf)

Särskilda underlag för olika åtgärdstyper

Andra underlag som kan behövas

Handläggningstiden för din ansökan blir kortare enklare och effektivare om alla underlag finns med. Fråga din länsstyrelse om du är osäker på vilka underlag som just du behöver bifoga till din ansökan. 

Naturvårdsverket kan komma att begära in några av nedanstående underlag:

Avsiktsförklaringar eller liknande från eventuella samarbetspartners, köpare eller liknande som är avgörande för genomförandet.

Den som är behörig att agera firmatecknare enligt bolagets registreringsbevis behöver inte bifoga fullmakt till ansökan. Fullmakt behövs däremot om en person anges som firmatecknare i ansökan, men inte är firmatecknare i bolaget. Kontaktpersonen för ansökan behöver inte fullmakt. 

Blankett: fullmakt från firmatecknare (docx)

Borgensförbindelse från exempelvis koncernbolag, där bolaget förbinder sig att svara för ekonomiska anspråk gentemot Naturvårdsverket.

Borgensförbindelse Klimatklivet (docx)

Medfinansieringsintyg behövs när en annan organisation än den sökande står för en del av finansieringen.

Medfinansieringsintyg (pdf)

Om ni beviljat stöd enligt de minimis (försumbara stöd) behöver ni skicka in en ifylld blankett som redovisar om er organisation, koncern eller ert företag inom de senaste tre åren mottagit försumbart stöd.

Information och intyg om försumbart stöd (pdf)

Naturvårdsverket behöver säkerställa att åtgärder genomförs på ett kostnadseffektivt sätt. Därför är det viktigt att du som ansöker om stöd har undersökt detta genom att begära in kostnadsförslag från olika leverantörer. Vi ser gärna att minst tre offerter jämförs om det är möjligt. Undersöks färre än tre behöver ni kunna förklara varför.

Företagets storlek är avgörande för hur mycket stöd du kan beviljas.

Blankett: försäkran om företagsstorlek (pdf)

För att fastställa rätt utbetalningsplan för varje beviljad åtgärd måste du som sökande visa på en tydlig tidsplan för vilka kostnader som du kommer ha för varje sexmånadersperiod fram till slutdatum. Naturvårdsverket följer sedan upp kostnadskalkylen i samband med att du som stödmottagare skickar in en lägesrapport efter sex månader från åtgärdens startdatum. Då kan utbetalningsplanen justeras utifrån hur tidsplanen och upparbetade kostnader fortlöper.

Söker du bidrag för åtgärder för 10 miljoner kronor eller mer?

De som söker 10 miljoner kronor i stöd eller mer behöver komplettera ansökan med följande underlag: 

 • avsiktsförklaringar från samarbetspartners, 
 • enskilda näringsidkare och föreningar behöver bifoga senaste årsredovisningen
 • framtida kunder, leverantörer, markägare och andra samarbetspartner, 
 • likviditetskalkyl,
 • projektstrukturerad åtgärdsbeskrivning samt 
 • riskanalys.  

Här ansöker du

När du förberett underlagen som behövs, bifoga dem till din ansökan som du gör via Länsstyrelsens e-tjänst. Ansökan skickas in till länsstyrelsen i det län där din åtgärd ska genomföras.

Relaterade sidor

  Lär dig mer

  Förutsättningar för stöd

  Här kan du läsa mer om de förutsättningar du behöver ha koll på när du gör en ansökan till Klimatklivet.

  Läs mer om förutsättningar för stöd
  Kvinna med gul arbetshjälm tittar på en man i orange reflexjacka

  Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

  Information om dina rättigheter och kontaktuppgifter till Naturvårdsverkets dataskyddsombud

  Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling och dataskydd. Du kan vända dig dit om du har klagomål rörande dina rättigheter. Du kan också alltid kontakta Naturvårdsverkets dataskyddsombud.

  Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se)

  Ändamål och rättslig grund för behandlingen

  Naturvårdsverket ska enligt förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar betala ut stöd till lokala klimatinvesteringar samt följa upp och utvärdera användningen av medel för anslag 1:16 Klimatinvesteringar.

  Naturvårdsverket behandlar personuppgifter för att handlägga och betala ut stöd, kontakta stödmottagare vid uppföljning av om villkoren för ansökan är uppfyllda samt vid revisionsförfarande.

  Personuppgifter behandlas även för att skicka ut enkäter och årlig uppföljningsrapport samt sammanställa inkomna svar. Redovisning sker på övergripande nivå och innehåller inga personuppgifter.

  Handläggning av stöd sker enligt den rättsliga grunden myndighetsutövning, artikel 6.1 e dataskyddsförordningen. 

  Uppföljning och revisionsförfarande sker enligt den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse, artikel 6.1 e dataskyddsförordningen.

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om behandling av personuppgifter

  Personuppgifter från annan källa

  Personuppgifter har inte hämtats från annan källa än den registrerade.

  Kategorier av personuppgifter

  Personuppgifter som behandlas vid handläggning av bidragsärenden rörande kontaktpersoner och firmatecknare är för- och efternamn, titel, e-postadress, telefonnummer, organisatorisk tillhörighet, signatur samt diarienummer till bidragsärende. För enskilda firmor kan även personnummer behandlas om de utgör organisationsnummer samt fastighetsbeteckning om fastigheten är privat. 

  Vid digitala möten behandlas även foto samt bild-och ljudupptagning. 

  Personuppgifter som behandlas vid uppföljning och utvärdering är för- och efternamn, e-postadress, organisatorisk tillhörighet samt ärendenummer i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem. Vid ifyllande av enkät behandlas IP-adress samt eventuella personuppgifter i fritextfält. I de fall namnet på företaget innehåller personnamn kommer för- och efternamn att behandlas.

  Mottagare av personuppgifter

  Utöver handläggare på Naturvårdsverket och länsstyrelserna samt eventuell anlitad konsult kommer även Naturvårdsverkets leverantörer av IT-tjänst samt IT-drift och förvaltning att ha tillgång till personuppgifter för att utföra sina uppdrag.

  Naturvårdsverket lämnar även ut personuppgifter vid revisionsförande till Regeringskansliet, EU-kommissionen, Ekonomistyrningsverket (ESV), Riksrevisionsverket (RRV), Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, Europeiska revisionsrätten samt Energimyndigheten (myndighetens egna uppföljningar).

  Uppgifter som lämnas in till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan de som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Naturvårdsverket gör alltid en sekretessprövning innan myndigheten lämnar ut allmänna handlingar.

  Överföring av personuppgifter till tredje land

  Överföring av personuppgifter till tredje land utanför EU/EES sker inte.

  Hur länge behandlar Naturvårdsverket personuppgifterna?

  Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter.

  Handlingar i bidragsärendet som inte ska bevaras gallras vid inaktualitet, dock senast när ärendet avslutas. 

  Underlag i form av svar på enkäter vid undersökningar utförda av Naturvårdsverket gallras efter det att resultat sammanställts och underlagen inte längre behövs i verksamheten. Detta under förutsättning att undersökningsfrågor samt sammanställning bevaras.

  E-post som är av ringa eller tillfällig betydelse gallras vid inaktualitet.

  IP-adress raderas så snart som webbenkäten är ifylld.

  Undantaget från gallring är handlingar av vikt som registrerats i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem och bevaras i myndighetens e-arkiv.